O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl.

Zielona Góra, dnia 22.06.2011 r.
ZN.5142.44.2011 [mSzpr]1

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na dz. nr ewid. 310 dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi dla projektowanego obiektu handlowego zlokalizowanego na dz. ozn. nr 309/1 i 309/2 w obrębie 001 miasta Szprotawa przy ul. Niepodległości

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 roku Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Dz 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Szprotawa znak: GP.V.7331-146/10 z dnia 03.06.2011r. (data wpływu: 09.06.2011r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na dz. nr ewid. 310 dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz
z drogami dojazdowymi dla projektowanego obiektu handlowego zlokalizowanego na dz. ozn. nr 309/1 i 309/2 w obrębie 001 miasta Szprotawa przy ul. Niepodległości pod warunkiem wprowadzenia następujących zapisów:
 dla prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne (nadzór), na które należy uzyskać decyzję pozwalającą wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 w pkt. 3, lit. b, należy wprowadzić zamienny zapis w pierwszym podpunkcie tj.: wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

U z a s a d n i e n i e

Burmistrza Miasta Szprotawa pismem z dnia 03.06.2011r. (data wpływu: 09.06.2011r.) wystąpił o ponowne uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na dz. nr ewid. 310 dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi dla projektowanego obiektu handlowego zlokalizowanego na dz. ozn. Nr 309/1 i 309/2 w obrębie 001 miasta Szprotawa przy ul. Niepodległości.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 (2180) – zespół urbanistyczno krajobrazowy Szprotawy. Zgodnie z art. 3 ust. 15 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) otoczenie jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ponieważ teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Szprotawa, objętego ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków, decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Dz 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) winna zostać uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Na podstawie analizy projektu decyzji oraz istniejącego stanu faktycznego przedmiotowej działki, stwierdzono, że inwestycja jest planowana na terenie, na którym zlokalizowany był budynek przy ul. Niepodległości 25, znajdujący się w wykazie obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 75 poz. 474).
W projekcie decyzji wprowadzone zostały również nieprecyzyjne zapisy dotyczące wymogu uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków prac na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Prawidłowy zapis należy wprowadzić do niniejszej decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto ze względu na lokalizację inwestycji oraz możliwość występowania podczas prowadzenia prac ziemnych reliktów warstw historycznych, zgodnie z art. 31 ust 2 wyżej cyt. ustawy inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru w granicach inwestycji. W przypadku odsłonięcia obiektów lub warstw kulturowych należy wstrzymać wszelkie prace związane z inwestycja i przeprowadzić badania ratownicze. Na prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy inwestor powinien uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
Wobec powyższego w oparciu o art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. c, art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 za zmianami) w związku z art. 106 KPA, orzeczono jak
w sentencji.
P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy tylko inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymuje:
1. KONCEPT WS SP. z o.o. SP. K, ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, na adres pełnomocnika: Pan Waldemar Stolorz, RB Projekt Pracownia Architektury Rafał Brok, ul. Racławicka 15-19, pok. 403, 53-149 Wrocław.
2. Burmistrz Miasta Szprotawa, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w mieście Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (3985) ADud

Skip to content