O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl.

Zielona Góra, dnia 24.02.2010 r.


RZD.4201-203/09 [4]
Nr rej. L-375/A (d. 2203)

O B W I E S Z C Z E N I E

W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI DECYZJI
O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU
URBANISTYCZNEGO MIASTA NOWA SÓL

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 49 i art. 113 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568
ze zm.), działając na wniosek Architekta Miejskiego Nowej Soli

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
postanawia

wyjaśnić wątpliwości co do treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia
4 maja 1976 r., znak: 680/7/76 oraz z dnia 27.07.1977 r., znak: KL-IV-5340/71/77 o wpisie do rejestru zabytków pod numerem rej. 2203 zespołu urbanistyczno – architektonicznego miasta Nowa Sól, w kwestii uściślenia przebiegu granic historycznego układu urbanistycznego miasta Nowa Sól oraz jego otoczenia, objętych ochroną na podstawie ww. decyzji

w następujący sposób:

1) zespół urbanistyczno – architektoniczny miasta Nowa Sól podlega ochronie prawnej
w granicach zaznaczonych kolorem czerwonym na mapie w skali 1:10000, stanowiącej integralną część niniejszego postanowienia. Na podstawie art. 3 p. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568
z późn. zm.): historyczny układ urbanistyczny stanowi przestrzenne założenie miejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg.

2) “ochroną konserwatorską, pod względem kształtowania krajobrazu objęta zostaje strefa
w promieniu 1 km /jednego kilometra/ od ścisłej ochrony”. Zgodnie z obowiązującą ustawą
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), ww. obszar stanowi otoczenie zabytku. W rozumieniu art. 3 p. 15 tej ustawy: otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Ochrona prawna obejmuje:
– na terenie zespołu urbanistyczno – architektonicznego miasta Nowa Sól ochroną prawną objęte zostają: nawarstwienie kulturowo – osadnicze, historyczne rozplanowanie zespołu (siatka ulic i placów) wraz z ich nawierzchniami, historyczna zabudowa, elementy małej architektury oraz zieleń komponowana.
– w otoczeniu zespołu urbanistyczno – architektonicznego miasta Nowa Sól ochroną objęte zostają wartości widokowe zabytku.

Granica zespołu urbanistyczno – architektonicznego miasta Nowa Sól wpisanego do rejestru zabytków oraz jego otoczenia zaznaczona została na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszego postanowienia

uzasadnienie

Architekt Miejski Nowej Soli wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 maja 1976 r., znak: 680/7/76 oraz z dnia 27.07.1977 r., znak: KL-IV-5340/71/77 o wpisie do rejestru zabytków pod numerem rej. 2203 zespołu urbanistycznego miasta Nowa Sól. W dniu 18.08.2009 r. przeprowadzono oględziny terenu objętego ochroną prawną. Natomiast w dniu 12.10.2009 r. umożliwiono stronom zapoznanie się
z dokumentacją zgromadzoną w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zainteresowani, w szczególności właściciele, użytkownicy wieczyści, podmioty posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami objętymi granicami wpisu do rejestru zabytków, nie złożyli wniosków i uwag na piśmie, bądź ustnie do protokołu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Wyjaśniając przebieg granic wzięto pod uwagę sentencje decyzji o wpisie do rejestr zabytków przedmiotowego zespołu urbanistycznego, załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej decyzji oraz weryfikację przeprowadzoną w terenie. Układ urbanistyczny miasta Nowa Sól został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 maja 1976 r., znak: 680/7/76 oraz z dnia 27.07.1977 r., znak: KL-IV-5340/71/77, pod numerem rej. 2203. W rozstrzygnięciu decyzji z 1976 r. wskazano, że ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega w szczególności zabudowa ulic: Zjednoczenia, Armii Czerwonej (obecnie ul. Wrocławskiej), Placu Wyzwolenia, Nowotki (obecnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego) i Zielonogórskiej. Natomiast w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji podkreślono, że miasto Nowa Sól posiada reprezentatywny zespół zabudowy z XIX – XX w. W obrębie wymienionych ulic istnieje stylowa zabudowa z okresu neostylów, eklektyzmu i secesji. Zgodnie z art. 7 p. 1 i art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.) wpisany do rejestru układ urbanistyczny miasta podlega ochronie prawnej. Do rejestru zabytków wpisana została ponadto strefa w promieniu 1 km od ścisłej ochrony stanowiąca otoczenie zespołu urbanistyczno – architektonicznego.
Na podstawie materiałów dowodowych oraz oględzin zespołu urbanistycznego miasta Nowa Sól określono granice ochrony prawnej historycznego założenia oraz jego otoczenia. Ww. granice zostały naniesione na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszego postanowienia.
Zgodnie z przepisem art. 113 § 2 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego
lub strony wątpliwości co do treści decyzji.
Wobec powyższego należało orzec jak w rozstrzygnięciu postanowienia.

Jednocześnie informuję, że w związku z reformą administracyjną państwa
i utworzeniem z dniem 1 stycznia 1999 roku Województwa Lubuskiego :

– zespół urbanistyczno – architektoniczny miasta Nowa Sól wraz z otoczeniem wpisany do rejestru zabytków prawomocnymi decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z dnia 4 maja 1976 r., znak: 680/7/76 oraz z dnia 27.07.1977 r., znak: KL-IV-5340/71/77 pod numerem rej. 2203

został wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod nowym numerem
rej. L-375/A

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od jego dostarczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.


Załączniki:
1) Mapa z naniesionymi granicami historycznego zespołu urbanistycznego miasta Nowa Sól oraz jego otoczenia.

Otrzymuje:
1. Urząd Miejski Nowa Sól, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól,
2. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól,
3. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa,
4. aa 1004 awyz


Leave a Reply

Skip to content