ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr 3/2010

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie priorytetów przyjętych w realizacji
zadań w ramach ochrony zabytków w województwie lubuskim
w latach 2010-2013
związanych z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt. 1, pkt.2 i pkt. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) postanawia się:
§ 1. Mając na względzie ocenę zagrożeń w stosunku do zabytków woj. lubuskiego oraz wytyczne wynikające z Tez do Krajowego Programu Ochrony Zabytków ustala się następujące priorytety w wyborze zadań, na które udzielane będą dotacje celowe z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

• prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe zagrożonych zniszczeniem drewnianych zabytków nieruchomych i ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie zabytków (w szczególności empory, meble, stolarka),
• prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych o wysokich wartościach historycznych, artystycznych lub naukowych,
• prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach zdobniczych stanowiących wystrój zabytków nieruchomych o wysokich wartościach, historycznych, artystycznych lub naukowych
• zabezpieczenie przed włamaniem i wandalizmem obiektów sakralnych posiadających cenny wystrój i wyposażenie wnętrza (systemy i instalacje alarmowe, kraty, zamki i inne elementy),

• prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych zabytkach nieruchomych w zakresie utrwalającym ich substancję,
• badania ratownicze stanowisk archeologicznych narażonych na zniszczenie,
• dzieła znanych artystów mające szczególne znaczenie dla historii i kultury regionu.

§ 2. Do przestrzegania ustaleń niniejszego zarządzenia zobowiązuje się członków komisji powołanej do rozpatrywania wniosków o dotacje celowe z budżetu LWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 38 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 11 września 2006 r. w sprawie priorytetów przyjętych w realizacji zadań w ramach ochrony zabytków w województwie lubuskim w latach 2006-2009 związanych z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content