LWKZ.BFA.010 -01 / 1 – 10 ZARZĄDZENIE NR 01 / 2010

LWKZ.BFA.010 -01 / 1 – 10

ZARZĄDZENIE NR 01 / 2010
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 15 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 26. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 ) oraz Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącego załącznik do zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 12 z 20.01.2009 r. zarządza się co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – mgr Kamila Domagalska – z-ca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
3) Członek Komisji – mgr Agnieszka Skowron – Kierownik Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych
2) Członek Komisji – mgr Anna Wolniak – specjalista ds. kadr
§ 2. Zobowiązuje się komisję do wnikliwego i rzetelnego zapoznania się ze złożonymi ofertami jak również do przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej z osobami zakwalifikowanymi do II etapu oraz wyłonienia kandydatów na stanowisko: Inspektor ochrony zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
§ 3. Zobowiązuje się Komisje do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego naboru.
§ 4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content