W 2010 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 8 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

W 2010 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 8 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

  • PTTK Zarząd Oddziału Ziemi Międzyrzeckiej – zadanie: „Lubuskie zabytkowe wieże ciśnień” – indywidualny rajd wielodyscyplinowy z konkursem plastycznym oraz wystawą pokonkursową – 1 500,00 zł;
  • Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Żarach – zadanie: Poznajmy piękno naszej Ziemi Lubuskiej z jej przyrodą i zabytkami – konkurs fotograficzny, wieczór filmowy, sejmik krajoznawczy, konkurs i wycieczka – 300,00 zł
  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów – zadanie „Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obwarowania miast – problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji” – 18 000,00 zł
  • Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze, Stary Rynek 13, 65-067 Zielona Góra – zadanie: „Sesja naukowa w ramach V Lubuskich Spotkań z konserwatorami zabytków na temat rewaloryzacji historycznych zespołów staromiejskich” – 3 000,00 zł
  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: publikacja VII tomu Archeologii Środkowego Nadodrza – 1200,00 zł;
  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: Pięćdziesięciolecie Archeologii Lubuskiej – organizacja konferencji naukowej – 8 000,00 zł;
  • Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie – zadanie: Inwentaryzacja i waloryzacja alei w krajobrazie kulturowym powiatu zielonogórskiego – 7 500,00 zł;
  • Stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytków i rozwoju kulturalno-oświatowego mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudołu – zadanie: Wydanie folderu o zabytkach miejscowości Leśniów Wielki – 500,00 zł .

Skip to content