OGŁOSZENIE

Zielona Góra, dnia 27.03.2024 r.

OGŁOSZENIE
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2023, poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

 1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
  Zadania mogą być realizowane poprzez:
  – organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych imprez,
  – prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych opracowaniem naukowym z ogłoszeniem wyników w Internecie lub publikacją,
  – wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) – periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2023, poz. 571) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.
 4. Termin realizacji zadania: od 21 czerwca 2024 r. do dnia 25 listopada 2024 r.
 5. Warunki realizacji zadania:
  Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2023, poz. 571).
  Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.

Dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego należy przekazać do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków minimum 10 egz. publikacji oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.
Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty cateringu, koszty utrzymania biura, itp.

 1. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 19 kwietnia 2024 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65 001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).
 2. Oferty realizacji zadania publicznego w 2024 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).

Uwaga! Przy sporządzaniu oferty należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach formularza.

Do oferty należy załączyć:
• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

• w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych,

• pisemną informację, czy organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami finansowanymi z przyznanej dotacji – w przypadku organizacji, którym to prawo przysługuje, kosztorys powinien zawierać ceny netto,

• oświadczenie podmiotu składającego ofertę, iż uzyskał on zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne, oraz – że przekaże osobom o których mowa powyżej klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia,

• kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2023, poz. 571), a ocenie podlegać będą:
  • wartość merytoryczna zadania – znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji zabytków regionu 0-5 pkt
  • doświadczenie oferenta w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 pkt
  • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-1 pkt,
  • kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – 0-1 pkt,
  • zapewnienie różnych źródeł finansowania – 0-3 pkt
  • wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 2 pkt,
  • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne przy udziale środków uzyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 0-2 pkt
 2. Termin wyboru oferty: do 15 maja 2024 r.
 3. Informacja na temat możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania.
  Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania, przyjmując zasadę, że jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to zostanie on uznany za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.
 4. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2023, poz. 571):
  W 2023 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 6 umów o dotację na łączną kwotę 37 000 zł:
  • oferta nr 2 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK – zadanie: „wydanie posesyjnej publikacji Jazz w pałacach, dworach i …– 7 000 zł;
  • oferta nr 3 złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: „wydanie posesyjnej publikacji “Gmina Kożuchów w przeszłości część III”” – 6 000 zł;
  • oferta nr 4 złożona przez Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce – zadanie: Konferencja “Inspiracje Henry’ego van de Velde”” – 8 000 zł
  • oferta nr 5 złożona przez Fundację Pałac Bojadła – zadanie: „Koncert muzyki baroku misyjnego (boliwijskiego) w pałacu Bojadła” – 5 000 zł
  • oferta nr 6 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza – zadanie: „wydanie przewodnika archeologicznego “Archeologiczne wędrówki po Zielonej Górze” – 6 000 zł (umowa rozwiązana za porozumieniem stron)
  • oferta nr 8 złożona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – Oddział Lubuski – zadanie: Konferencja „70-lecie służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej” – 5 000 zł.

W 2024 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze żadnych umów o dotację.

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O KONKURSIE – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.
 2. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się listownie pod adresem Administratora lub elektronicznie iod@lwkz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
  na Administratorze, w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego..
 4. a) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania a także innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  b) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
  b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,
  c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,
  e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,
  f) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00 Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Skip to content