OGŁOSZENIE nabór wniosków o udzielenie dotacji  na dofinansowanie prac planowanych do wykonania w 2024 r.

OGŁOSZENIE 

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze na podstawie § 5  ust. 1 p. 2 lit. b  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2022 r., poz.  1388 ze zm.) informuje, że ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji  na dofinansowanie prac planowanych do wykonania w 2024 r. przy zabytkach województwa lubuskiego wpisanych do rejestru zabytków.

I.                
I. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie albo będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa.

II.              
II. Warunki, jakie musi spełnić zabytek

Dotacja celowa udzielana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków ze środków finansowych z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Lubuski może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie woj. lubuskiego.

Uwagi:  

      
– Obiekt powinien być indywidualnie wpisany do rejestru zabytków lub wyszczególniony w decyzji wpisującej zespół obiektów ruchomych lub nieruchomych do rejestru zabytków.

III.             
III. Zakres przedmiotowy dotacji

Dotacja celowa może być przyznana na dofinansowanie  prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Dotacja może obejmować następujące nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla
zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z
uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej
substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają
oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Uwagi:

  – Sporządzenie ekspertyz, badań, dokumentacji, programów lub projektów może stanowić koszty kwalifikowane jedynie w przypadku, gdy są one częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych, bądź wynikają z prowadzonych prac i są wykonywane po dacie podpisania umowy o dotację Sporządzenie dokumentacji, ekspertyzy, programu lub projektu może  zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy  są one wykonywane w ramach prowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

  – Dotacja nie może być przeznaczona na dofinansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo-budowlane nieobjęte wnioskiem.

IV.            

IV.m    IV. Termin realizacji zadań

Przedmiotem wniosku mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane planowane do wykonania w 2024 r.

V.              
V. Wysokość dofinansowania

1.  Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

2.  Jeżeli zabytek wpisany do rejestru,  posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3.  W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wpisanego do rejestru wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Uwagi:

– Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

– We wniosku o dotację   i w kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

a) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

b) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1852)

VI.            
VI. Wniosek

Wniosek składany do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie dotacji musi  zawierać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru, albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej posiadającej w trwałym zarządzie zabytek wpisany do rejestru, zwanych dalej “wnioskodawcą”;

2) określenie organu, od którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji celowej;

3) rodzaj prac, które zostały albo zostaną przeprowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

4) określenie wysokości dotacji celowej, o którą ubiega się wnioskodawca;

5) harmonogram przeprowadzania prac przy zabytku wpisanym do rejestru;

6) oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę prac przy zabytku wpisanym do rejestru, w przypadku gdy prace zostaną dopiero przeprowadzone;

7) kosztorys całkowitych kosztów prac przy zabytku.

8) pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które mają być przedmiotem dotacji – w przypadku gdy prace zostaną dopiero przeprowadzone.

9) podmiot prowadzący działalność gospodarczą dołącza do wniosku dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 702).

Proponowany formularz wniosku jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

VII. Termin i zasady  naboru wniosków

1.      Termin składania wniosków wyznacza się od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.

2.     Wnioski należy składać lub przesyłać pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65‑001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu), albo przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze: /WUOZZG/skrytka

Wnioski przesyłane na EPUAP winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 71-83) oraz w przepisach wykonawczych do ww. ustawy, tj.: w rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /t.j. – Dz.U. z 2022 r., poz. 1388/.

VII.           
VIII. Ocena formalna wniosków

W przypadku gdy wniosek będzie zawierać braki formalne,  wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku, w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.  W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku w terminie określonym w wezwaniu, wniosek pozostanie bez rozpoznania.

VIII.         
IX. Ocena merytoryczna wniosków

Oceny merytorycznej  wniosków dokona Komisja powołana odrębnym zarządzeniem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. Ujęcie w planie finansowym na dany rok budżetowy (0-1 pkt)

     2. Zgodność z priorytetami określonymi w Zarządzeniu nr 15/2022 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 października 2022 r. w sprawie priorytetów przyjętych w realizacji zadań w ramach ochrony zabytków w województwie lubuskim w latach 2023-2024 związanych z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (0-1 pkt),

3.  3. Szczególne walory artystyczne, historyczne lub naukowe zabytku, np. udział znanego artysty, unikatowy charakter dzieła, znaczenie zabytku na tle lokalnego dziedzictwa kulturowego, etc.  (0-5 pkt)

4. 4. Stan zachowania zabytku, tj. przyjęcie konieczności zachowania zabytków narażonych na znaczące zniszczenie lun znaczne uszkodzenie (0-5 pkt),  

5.    5. Celowość realizacji zadania, tj. kontynuacja prac podjętych w poprzednich latach przez
wnioskodawcę, przyznanie środków umożliwiających ich zakończenie lub zamknięcie
kolejnego etapu prac (0-5 pkt)

6.   6. Wysokość zadeklarowanego udziału własnego wnioskodawcy w kosztach przedsięwzięcia nie mniejsza niż 10% (0-10)

7.   7. Wkład własny wnioskodawcy w utrzymanie i remonty zabytków w latach poprzednich, tj. angażowanie własnych środków wnioskodawcy w utrzymanie zabytków we właściwym stanie technicznym  w wysokości nie mniejszej niż 50% wnioskowanej dotacji (0-1 pkt)

8.    8. Wskaźnik dodatkowy – liczba zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków wchodzących w skład wyposażenia i wystroju zabytku (0-10 pkt). 

IX.             
X. Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. 

Do pobrania KLIKNIJ TUTAJ – wniosek o dotacje na prace planowane do wykonania w 2024

Skip to content