Komunikat w sprawie wprowadzenia zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Zielona Góra, dnia 20.04.2023 r.

W związku z dostrzeżoną rozbieżnością między treścią ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i opublikowanego na stronie internetowej lwkz.pl, a treścią ogłoszenia zamieszczonego na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze,  informuję o wprowadzeniu zmiany w treści ogłoszenia przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konkursu na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

W treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z dnia 31.03.2023 r., wprowadza się następującą zmianę:

 I. punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rodzaj zadania:  promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

Zadania mogą być realizowane poprzez:

  • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych imprez,
  • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych opracowaniem naukowym z ogłoszeniem wyników w Internecie lub publikacją,
  • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) – periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury.”

II.  punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 11 maja 2023 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65‑001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu)”.

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.

Skip to content