Zarządzenie nr 12/2022[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

Do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków włączona została następująca karta ewidencyjna zabytku nieruchomego z terenu województwa lubuskiego:

  Lp.    Nazwa obiektu  Gmina  Miejscowość  Adres
1historyczny układ ruralistyczny wsi Nietkowice – niewpisany do rejestru zabytkówCzerwieńskNietkowiceN 520 04’ 01’’ E 150 21’ 31’’
2historyczny układ ruralistyczny wsi Długie – niewpisany do rejestru zabytkówSzprotawaDługieN 510 65’ 28’’ E 150 63’ 56’’
3AZP (66-06/12) założenie ruralistyczne, założenie urbanistyczne – niewpisany do rejestru zabytkówBrodyZasiekiN 510 44’ 42.18’’ E 140 40’ 05.76’’
4dom wpisany do rejestru zabytków pod numerem L-854/ASulechówGórzykowoGórzykowo 23 działka nr 283
5budynek dworca PKS wpisany do rejestru zabytków pod numerem L-853/ASulechówSulechówul. PCK 10 działka nr 213

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 840). Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.

Przed włączeniem karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze jej włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w §15 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a, b, c wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym dzieła architektury i budownictwa, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

RZD.5133.127.2022

Skip to content