RZD.5133.108.2022[3] – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków:

  Lp.    Nazwa obiektu  Gmina  Miejscowość  Adres
1AZP (66-06/12) założenie ruralistyczne, założenie urbanistyczneBrodyZasiekiN 510 44’ 42.18’’ E 140 40’ 05.76’’
Skip to content