Zarządzenie nr 10/2022[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
  2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.

Przed włączeniem karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze jej włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w §15 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c, g wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym dzieła architektury i budownictwa, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

RZD.5133.114.2022

Załącznik do zarządzenia nr 10/2022[WEZ]

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków

kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

  lp.  Nazwa obiektu    Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki  
1spichlerz tzw. młynówka  ŻagańŻagańulica Żelazna 2 51°61070661110258 N 15°33011654269427 E1287 w obr. 0002
2Długi Most (niem. Lange Brücke) wraz z dwoma latarniami
i fontanną Tkacza w stanie ruiny
BrodyZasieki51°44’36.28″N 14°39’31.33″E  obręb – 0016 Zasieki nr działki: 280/3, 279/1, 281, 165/7, 100/2, 101/1, 165/1 – w granicach Rzeczypospolitej Polskiej
3kładka westchnień (niem. Seufzersteg) wraz z dwoma latarniami w stanie ruinyBrodyZasieki51°44’24.56″N 14°39’29.56″E  obręb – 0016 Zasieki nr działki: 280/3, 279/1, 281 – w granicach Rzeczypospolitej Polskiej
4relikty pomnika poświęconego ofiarom wojny francusko-pruskiej w latach 1870-1871BrodyZasieki51°44’54.48″N 14°40’0.57″E
w okolicy pod drzewem przy drodze wojewódzkiej nr 289 w kierunku na Forst
obręb – 0016 Zasieki nr działki: 62/4, 72
5pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowejBrodyZasieki51°44’46.04″N 14°40’36.11″E
przy brukowanej drodze w lasku, w okolicy gdzie zaczyna się brukowana droga w kierunku na rondo
obręb – 0016 Zasieki nr działki: 104, 101/2
6most kolejowy wraz ze słupem z ceramicznymi izolatoramiBrodyZasieki51°44’11.01″N 14°39’45.96″E
w rejonie miejscowości Zasieki w km 390,150 linii kolejowej nr 14 relacji Łódź Kaliska – Tuplice na rzece Nysa Łużycka  
obręb – 0016 Zasieki nr działki: 280/3, 279/1, 281, 173 – w granicach Rzeczypospolitej Polski
7aleja lipowa wraz z brukowaną drogąBrodyZasieki51°44’40.23″N 14°39’56.23″E 51°44’46.24″N 14°40’32.66″E
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 289 od ronda na całej długości drogi brukowanej długość ok. 976 m
obręb – 0016 Zasieki nr działki: 101/2
8aleja wielogatunkowa wraz z reliktami latarniBrodyZasieki51°44’37.29″N 14°39’33.04″E 51°45’19.12″N 14°39’49.4″E
od Długiego Mostu na północ wzdłuż nasypu długość ok. 1,5 km
obręb – 0016 Zasieki nr działki: 280/3, 279/1, 281
9aleja wielogatunkowa wraz z reliktami latarni oraz fragmentem brukowanej drogiBrodyZasieki51°44’35.05″N 14°39’31.84″E 51°44’12.44″N 14°39’46.63″E
od Długiego Mostu do mostu kolejowego długość ok. 870 m
obręb – 0016 Zasieki nr działki: 280/3, 279/1, 281
10szpaler dębów  BrodyBrodydroga wojewódzka nr 289638/1
11aleja lipowa  LubskoLubskoul. Emilii Plater, kanał wodny (kanał ceglany)127
12aleja dębowo-lipowa  LubskoLubskoul. Głowackiego114
13aleja lipowa  LubskoLubskodroga wojewódzka nr 287, ul. Poznańska110, 111
14aleja lipowaLubskoLubskodroga wojewódzka nr 287, ul. Wrocławska412/1, 516, 517
15aleja topolowaLubskoLubsko Górzyndroga wojewódzka 287212, 1408/4, 1408/3, 1408/1, 1078
16aleja drzew owocowych – aleja jabłoniowa  LubskoMierkówdroga powiatowa 1131F279/1
17aleja drzewLubskoStara Wodadroga wojewódzka nr 289196/1
18aleja lipowo-dębowa  LubskoTuchola Żarskadroga wojewódzka nr 289279/1
19aleja dębów czerwonych  JasieńZabłociedroga wojewódzka nr 289361/1
20szpaler dębowy  LubskoChocimekdroga gminna202
21szpaler topól  LubskoDąbrowa Grabków  droga powiatowa 1129F235
22aleja lipowa  LubskoGrabkówdroga powiatowa 1129F, droga gminna  262/1, 237/4
23aleja lipowo kasztanowcowa  LubskoLubskoul. 3 Maja-Kilińskiego – Kilińskiego115/1
24aleja lipowa  LubskoLubskoul. Bohaterów, droga powiatowa nr 3201F  361/2, 289/5, 229
25aleja lipowa  LubskoLubskoul. Gliniana – ul. 1 Maja66
26promenada nad kanałem  LubskoLubskoul. Grunwaldzka243
27promenada nad kanałem – kasztanowce  LubskoLubskoul. Konopnickiej224/1
28aleja lipowa  LubskoLubskoul. Przemysłowa  60, 205/8
29aleja lipowa  LubskoLubskoul. Transportowa221/1
30promenada nad kanałem  LubskoLubskoul. Romualda Traugutta, Konopnickiej224/1
31aleja głogów  LubskoLubskoul. Warszawska2
32aleja jaworowo-lipowa  LubskoLutoldroga powiatowa 1128F  506, 873
33szpaler dębów szypułkowychLubskoLutoldroga powiatowa 1129F  507, 252/1
34aleja dębów  LubskoMałowicedroga gminna  85, 23/2, 23/1, 25/1
35aleja lipowa  LubskoMierkówdroga gminna255/1
36szpaler dębowy  LubskoMokradroga wewnętrzna82/2
37aleja topolowa  LubskoMokra Chocimek  droga powiatowa 1127F  92, 187/1, 244, 187/2
38aleja lipowa  LubskoOsiekdroga gminna, posesja pałacu  177/1, 97/3
39aleja lipowa  LubskoOsiekdroga gminna177/1
40aleja lipowa  LubskoRaszyndroga powiatowa 1130F254/2
41aleja jesionowo-topolowa  LubskoRaszyn Lubskodroga powiatowa 1130F291
42aleja topól  LubskoStara Woda Mokradroga powiatowa 1127F213
43aleja drzew  LubskoTuchola Żarskadroga gminna bez numeru295/1
44aleja lipowo-jesionowa  LubskoTuchola Żarskadroga gminna63/2
45aleja lipowa  LubskoTuchola Żarskadroga gminna34/67
46aleja lipowa  LubskoTuchola Żarskadroga gminna297
47aleja dębowa  LubskoTymienicedroga gminna97/2
48aleja lipowa  LubskoZiębikowodroga gminna90
49aleja lipowa  JasieńBudziechówdroga gminna, aleja przy placu wiejskim315/2
50schron bojowo-obserwacyjny nr 734, pozycja odrzańskaZielona GóraZielona Góraw terenie leśnym, około 3,5 km na zachód od miejscowości Leśna Góra5/1
51schron bierny drużyny piechoty nr 733, pozycja odrzańskaZielona GóraZielona Góraw terenie leśnym, około 3,3 km na zachód od miejscowości Leśna Góra2/2
52schron bojowo-obserwacyjny nr 732, pozycja odrzańskaZielona GóraZielona Góraw terenie leśnym, około 3,1 km na zachód od miejscowości Leśna Góra3/1
53schron bojowy nr 731, pozycja odrzańskaZielona GóraZielona Góraw terenie leśnym, około 2,6 km na północny zachód od miejscowości Leśna Góra2/2
54schron bierny drużyny piechoty nr 730, pozycja odrzańskaZielona GóraZielona Góraw terenie leśnym, około 2,3 km na zachód od miejscowości Leśna Góra2/2
55schron bierny drużyny piechoty nr 728, pozycja odrzańskaZielona GóraZielona Góraw terenie leśnym, około 2,3 km na zachód od miejscowości Leśna Góra2/2
56schron bierny drużyny piechoty nr 727, pozycja odrzańskaZielona GóraZielona Góraw terenie leśnym, około 2,5 km na zachód od miejscowości Leśna Góra2/1
57schron bierny dowodzenia odcinkiem nr 725, pozycja odrzańskaZielona GóraZielona Góraw terenie leśnym, około 1,9 km na południowy zachód od miejscowości Leśna Góra204/2
58schron bojowy nr 723, pozycja odrzańskaZielona GóraZielona Góraw terenie otwartym, około 1,6 km na południowy zachód od miejscowości Leśna Góra204/2
59schron bojowy nr 729, pozycja odrzańskaSulechówLeśna Góraw terenie otwartym, około 2 km na północny zachód od miejscowości Leśna Góra733
60schron bojowo-obserwacyjny nr 724, pozycja odrzańskaSulechówLeśna Góraw terenie otwartym, około 720 m na południowy zachód od miejscowości Leśna Góra828
61schron bierny nr 710, pozycja odrzańskaLeśna GóraLeśna Góra61/6
62schron bojowo-obserwacyjny nr 697, pozycja odrzańskaSulechówLeśna Góraw terenie otwartym, około 980 m na południe od miejscowości Leśna Góra648
63schron bierny drużyny piechoty nr 698, pozycja odrzańskaSulechówLeśna Góraw terenie otwartym, około 700 m na południe od miejscowości Leśna Góra643
64schron bojowy nr 714, pozycja odrzańskaSulechówLeśna Góraw terenie otwartym, około 580 m na zachód od miejscowości Leśna Góra735
65schron bierny drużyny piechoty nr 715, pozycja odrzańskaSulechówLeśna Góraw terenie otwartym, około 900 m na zachód od miejscowości Leśna Góra735
66schron bojowo-obserwacyjny nr 716, pozycja odrzańskaSulechówLeśna Góraw terenie otwartym, około 860 m na zachód od miejscowości Leśna Góra735
67schron bierny drużyny piechoty nr 717, pozycja odrzańskaSulechówLeśna Góraw terenie otwartym, około 950 m na zachód od miejscowości Leśna Góra735
68schron bierny drużyny piechoty nr 718, pozycja odrzańskaSulechówLeśna Góraw terenie otwartym, około 1,2 km na zachód od miejscowości Leśna Góra734
69schron bojowy nr 719, pozycja odrzańskaSulechówLeśna Góraw terenie otwartym, około 1,6 km na zachód od miejscowości Leśna Góra734
70schron bierny drużyny piechoty nr 720, pozycja odrzańskaSulechówLeśna Góraw terenie otwartym, około 1,8 km na zachód od miejscowości Leśna Góra734
Skip to content