Zarządzenie nr 5/2022[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 października 2022 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
  2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.

Przed włączeniem karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze jej włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w §15 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c, g wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym dziełami architektury i budownictwa, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania. Natomiast przepis art. 6 ust. 3 lit. a-d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, iż zabytki archeologiczne, będące w szczególności: pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyskami, kurhanami, reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

RZD.5133.54.2022[1]

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2022[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

  Lp.    Nazwa obiektu  Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1aleja dębowa  BytnicaBudachówod posesji nr 18 na pd., droga gminna bez numeru356, 368
2aleja dębowaBytnicaGrabindroga do posesji nr 9, droga gminna bez numeru i droga leśna Nadleśnictwo Bytnica165/52, 165/23, 106/4
3aleja dębowaBytnicaGryżynaod posesji nr 45 na wschód, droga gminna 00812F369
4aleja dębowaBytnicaGryżynamiędzy posesjami nr 40 i 46, droga gminna 000812F i droga gminna bez numeru369, 330/10
5aleja dębowaBytnicaGryżynadroga do ośrodka wypoczynkowego, droga gminna bez numeru330/1
6aleja dębowaBytnicaGryżynadroga po pn. wsch. stronie wsi, droga leśna Nadleśnictwo Bytnica283/1, 262, 261, 238
7aleja dębowaBytnicaGryżynadroga gruntowa od Kosobudza, droga gminna 000805F183, 360
8aleja dębowaBytnicaGryżynadroga od posesji 6c na pn., droga leśna Nadleśnictwo Bytnica, droga gminna bez numeru240/1, 263, 284/11, 284/10
9aleja dębowaBytnicaGryżynadroga wzdłuż wsch. brzegu Jez. Gryżyńskiego, droga leśna Nadleśnictwo Bytnica344, 14
10aleja dębowaBytnicaGryżynadroga poprzeczna po pn. stronie wsi, droga prywatna10/14, 10/12
11szpaler lipowy  Krosno OdrzańskieKrosno Odrzańskieul. Nadodrzańska, droga gminna 101658F1021/7
12aleja kasztanowcowaMaszewoChlebówmiędzy posesjami nr 6 i 24, droga gminna 003411F143
13aleja kasztanowcowaMaszewoGęstowice Chlebówdroga gminna 003411F169
14szpaler lipowyMaszewoKorczycówmiędzy posesjami nr 35 i 40, droga gminna 003405F158/1
15aleja lipowaMaszewoMaszewood szkoły (budynek nr 114) na pd., droga wojewódzka 138392, 463
16aleja lipowaMaszewoMaszewo Granicedroga wojewódzka 138391, 368
17aleja dębowa  Krosno OdrzańskieKrosno Odrzańskieul. Piastów, droga powiatowa 3102F592/8
18szpaler lipowyKrosno OdrzańskieKrosno Odrzańskie Chyżeul. Wiejska i przedłużenie, droga gminna 101663F i 002504F804, 130/1
19aleja lipowa  Krosno OdrzańskieSzklarka Radnicka Będówdroga wojewódzka 278936
20aleja lipowa  MaszewoKorczycówDK 29, droga wojewódzka 138148/8, 148/9
21aleja lipowa  MaszewoKorczyców Skarbonadroga wojewódzka 138148/6, 148/7, 249, 148/3, 110
22szpaler lipowy    BytnicaDobrosułówmiędzy posesjami 46 i 52, droga gminna bez numeru444/1
23aleja lipowa  BytnicaGrabinwyjazd w kierunku Bytnicy, droga powiatowa 1158F324
24aleja dębowa  BytnicaGryżynawyjazd w kierunku Bytnicy, droga powiatowa 1157F189
25aleja dębowaKrosno OdrzańskieCzetowicedroga od posesji nr 38 na zach., droga gminna wewnętrzna779, 816
26aleja lipowaKrosno OdrzańskieCzetowiceod posesji nr 29 w kierunku Budachowa, droga powiatowa 1132F203/4, 808, 203/3, 170/4, 194, 170/3
27aleja wielogatunkowaKrosno OdrzańskieCzetowice Budachówdroga powiatowa 1132F170/3
28aleja klonowaKrosno OdrzańskieKrosno Odrzańskieul. Wakacyjna, droga powiatowa 1157F469/4
29szpaler lipowyKrosno OdrzańskieŁochowiceul. Plażowa, droga powiatowa 1157F401
30aleja dębowa  Krosno OdrzańskieOsiecznica Czetowicedroga powiatowa 1132F754, 757, 202/2
31aleja dębowa  MaszewoSkórzynna wys. Instytutu Ekologii Stosowanej, droga powiatowa 1160F241, 401
32aleja dębowa  Maszewo Krosno Odrzańskie BytnicaSkórzyn Budachówdroga powiatowa 1160F401, 797, 245, 796, 548
33amfiteatr im. Anny GermanZielona GóraZielona Góraul. Festiwalowa 399, 95/13
34wiadukt drogowySulechówGórki Małe52°02’21.0″N 15°36’33.0″E69, 70
35ruiny mostu drogowegoCybinkaKłopot52°08’15.1″N 14°41’03.4″E256, 5769, 57610, 250
36stanowisko archeologiczne Urzuty 42 AZP 65-13/118Nowogród BobrzańskiUrzutygroble z czasów nowożytnych160/1
37stanowisko archeologiczne Kamionka 18 AZP 65-13/114Nowogród BobrzańskiKamionkagroble tworzące rozlewisko oraz droga poprowadzona częściowo na grobli z okresu XVIII w.142/2, 150/3, 585
38stanowisko archeologiczne Skibice 24 AZP 65-13/107Nowogród BobrzańskiSkibiceWały Śląskie159/4, 160/1, 171
39stanowisko archeologiczne Zielona Góra 32 AZP 62-14/42Zielona GóraZielona Góraszaniec artyleryjski okresu XVI-XVII w.207/4, 208/1, 208/6, 208/8, 208/10
40stanowisko archeologiczne Zielona Góra 11 AZP 62-14/10Zielona GóraZielona Góracmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu; obiekty o nieokreślonej funkcji215/7
41stanowisko archeologiczne Stary Kisielin 9 AZP 62-14/11Zielona GóraZielona Góra-Stary Kisielincmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu; 16 obiektów o nieokreślonej funkcji215/7, 214/6
42stanowisko archeologiczne Zielona Góra 1 AZP 61-14/5Zielona GóraZielona Góracmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu; osada/smolarnia z okresu XVII/XVIII w.215/7, 216/8, 216/6
Skip to content