Obwieszczenie – ZN.5142.391.2021 [mŚwie]1

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE

            Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – t.j., ze zm.),

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w związku z wnioskiem złożonym przez spółkę Orange Polska S.A. w imieniu której wystąpił pełnomocnika Pan Jacek Libera reprezentujący spółkę Fiber Expert Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie doziemnej linii kablowej telekomunikacyjnej na działkach o nr ewid. 586/60, 587, 586/52, 586/83, 560/23, 530/1, 779/5, 777/2, 364, 377, 773, 772, 688, 737, 674, 750, 703/2, 400, 544/1, 543/1 zlokalizowanych na os. Słonecznym w miejscowości Świebodzin, zlokalizowanych na obszarze wskazanym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165 historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin, zgodnie z projektem załączonym do wniosku

pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzeniem się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi przez organ prowadzący postępowanie w dniach od 07.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia następuje z dniem 05.01.2022 r. Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na podstawie art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na umożliwienie Stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w celu prawidłowego rozpatrzenia ww. sprawy przedłuża się termin jej załatwienia do dnia 24.01.2022 r.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, a postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie zawierające uzasadnienie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Otrzymuje:

  1. Spółka Akcyjna Orange z siedzibą w Warszawie, na adres ePUAP pełnomocnika: Pan Jacek Libera, Fiber Expert Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą Poznaniu.
  2. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Świebodzin sposób publicznego ogłoszenia.

a/a (11362) adud

Skip to content