Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra

tel. (068) 324 73 90, 324 74 11 fax 325 37 45

www.lwkz.pl; e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /WUOZZG/skrytka

RZD.5133.217.2021[1]

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku

do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego – Stary Kisielin 9 (AZP 62-14/11), cmentarzyska kurhanowego kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu, 16 obiektów o nieokreślonej funkcji, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 215/7, 214/6 w Starym Kisielinie w miejscowości Zielona Góra, gmina o statusie miejskim Zielona Góra, powiat grodzki.

Skip to content