OBWIESZCZENIE – ZN.5142.228.2021[mŚwie]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze działając na podstawie art. 10, art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. (Dz.U. z 2021r., poz. 710 ze zm.)

zawiadamia
1) o wszczęciu postępowania administracyjnego
w związku z wnioskiem złożonym przez spółkę cywilną TOTUTAJ Marcin Grześkowiak Damian Halicki z siedzibą w Świebodzinie, w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych na działkach o nr ewid. 513, 891, 334/14, 892, 893, 894, 895 w Świebodzinie, zlokalizowanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165 – historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin,
2) o prawie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzeniem się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

pouczenie:
Zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia następuje z dniem 05.10.2021 r. Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi przez organ prowadzący postępowanie oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do 20.10.2021r.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na podstawie art. 35 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na umożliwienie Stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w celu prawidłowego rozpatrzenia ww. sprawy przedłuża się termin jej załatwienia do dnia 21.10.2021r.
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, a postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie zawierające uzasadnienie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Otrzymuje:

  1. TOTUTAJ Marcin Grześkowiak Damian Halicki z siedzibą w Świebodzinie.
  2. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
    lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Świebodzin sposób publicznego ogłoszenia.
    a/a (7757) ad
Skip to content