ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW                    Zielona Góra, 02.03.2021 r.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel. 068 324 73 90; 324 74 11, fax 068 325 37 45
email: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl

RZD.5133.90.2021 [2]

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

    Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego – Radwanów 19 (AZP 65-14/51) – śladu osadniczego z okresu późnego średniowiecza i nowożytności, zlokalizowanego na działce nr ewid. 99 w ob. 0013 Radwanów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski, woj. lubuskie.

Skip to content