Załącznik nr  1 do Zarządzenia Nr  41/2020 Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków z dnia 04.11.2020 r. 

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Nr  41/2020 Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków z dnia 04.11.2020 r. 

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMI  DRUKOWANYMI
Dane osobowe:
Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały u Pani/Pana następujące objawy (odpowiednie zakreślić)? Temperatura powyżej 38 st. C     NIE TAK
Kaszel      NIE TAK 
Duszność     NIE  TAK 
Utrata węchu lub smaku     NIE  TAK
Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2? NIE /TAK
Czy miał/a Pani/Pan kontakt  z osobą, objętą kwarantanną? NIE /TAK

………………………………………………………………….. data i podpis pracownika wypełniającego ankietę

Skip to content