Z A W I A D O M I E N I E w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                             Zielona Góra, 28.08.2020
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 37 45
www.lwkz.pl; sekretaria.zgora@lwkz.pl
RZD.5133.14.2020[4]


Z A W I A D O M I E N I E
w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków zarządzeniem
z dnia 28 sierpnia 2020 r karty ewidencyjnej zabytku – most kolejowy w Pomorsku na dz. nr ewid. 811/4 obręb Wysokie, 676/6 obręb Pomorsko w miejscowości Pomorsko, gm. Czerwieńsk, Sulechów, pow. zielonogórski.

Skip to content