Z A W I A D O M I E N I E w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku, miejsce po obozie AL. Gassen (filia obozu pracy Gross Rossen), w m. Mirkowice, gm. Jasień, pow. żarski

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                     Zielona Góra, 9.07.2020 r.
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 37 45
www.lwkz.pl; sekretariat.zgora@lwkz.pl
RZD.5133.73.2020[3]

Z A W I A D O M I E N I E
w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku, miejsce po obozie AL. Gassen (filia obozu pracy Gross Rossen), w m. Mirkowice, gm. Jasień, pow. żarski

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – AZP 65-09/81 Miejsce po obozie AL. Gassen (filia obozu pracy Gross Rossen) –
na dz. nr ewid. 407/4, 407/5, 407/6 w miejscowości Mirkowice, gm. Jasień, pow. żarski.

u z a s a d n i e n i e

Zgodnie §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego do wojewódzkiej ewidencji zabytków Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia niezwłocznie właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości lub rzeczy ruchomej.
Do zawiadomienia o włączeniu karty ewidencyjnej do wojewódzkiej ewidencji zabytków dołącza się odpowiednio potwierdzoną kopię karty ewidencyjnej zabytku.
Zarządzeniem z dnia 1 czerwca 2020 r. na podstawie §14 ust. 1 ww. rozporządzenia Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków włączył do wojewódzkiej ewidencji zabytków kartę ewidencyjnej zabytku – AZP 65-09/81 Miejsce po obozie AL. Gassen (filia obozu pracy Gross Rossen) – na dz. nr ewid. 407/4, 407/5, 407/6 w miejscowości Mirkowice, gm. Jasień, pow. żarski. Na ww. terenie była filia stalagu w Gębicach, w której więzieni byli m.in. żołnierze angielscy, francuscy i polscy. W sierpniu 1944 r. została założona filia obozu pracy Gross-Rossen-AL.Gassen. Znajdowała się w klinie wyznaczonym drogami do Mirkowic
i Wiciny. Na terenie obozu znajdowało się 12 baraków. W obozie przebywało około 1000 więźniów, tylko mężczyzn. Komendantem był Oberscharführer-SS Walter Knop. Załogę obozu stanowiło 30 SS-manów. 16 lutego 1945 r. obóz został wyzwolony przez oddziały Armii Radzieckiej.
Zgodnie z §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – AZP 65-09/81 Miejsce po obozie AL. Gassen (filia obozu pracy Gross Rossen) –
na dz. nr ewid. 407/4, 407/5, 407/6 w miejscowości Mirkowice, gm. Jasień, pow. żarski.

Skip to content