Z A W I A D O M I E N I E O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                          Zielona Góra, 9.07.2020 r.
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 3745
www.lwkz.pl; sekretariat.zgora@lwkz.pl
RZD.5133.14.2020[1]

Z A W I A D O M I E N I E
O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – mostu kolejowego w Pomorsku, dz. nr ewid. 811/4 ob. Wysokie, 676/6 ob. Pomorsko, gm. Czerwieńsk i Sulechów, powiat zielonogórski.

Otrzymuje:
1. Skarb Państwa, reprezentowany przez PKP S. A., al. Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa,

Do wiadomości:
1. Urząd Miejski Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów,
2. Urząd Gminy i Miasta, Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
3. Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra,
4. a/a ( ).

Skip to content