Z A W I A D O M I E N I E O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                     Zielona Góra, 9.07.2020 r.
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 3745
www.lwkz.pl; sekretariat.zgora@lwkz.pl
RZD.5133.12.2020[1]

Z A W I A D O M I E N I E
O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – zespołu dworca kolejowego, na dz. nr ewid. 1/3 i 1/5 w miejscowości Babimost, gmina Babimost, powiat zielonogórski.

Otrzymuje:
1. Skarb Państwa, reprezentowany przez PKP S. A., al. Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa,
2. Pani Anna Belczyk,
3. Pani Teresa Rogoża,
4. Państwo Stanisław i Bogumiła Siergiejewicz,
5. Państwo Rafał i Patrycja Szcześniak.

Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Babimoście, Rynek 3 66-110 Babimost,
2. Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra,
3. a/a ( ).

Skip to content