OBWIESZCZENIE

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.29.2016 [mKOd]

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

OBWIESZCZENIE

w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń świetlicy szkolnej na oddział przedszkolny, przewidzianej do realizacji na dz. o nr ewid. 666/2 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. – Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 24.06.2016 r. (data wpływu: 28.06.2016 r.), znak: IR.6733.10.2016.AW

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń świetlicy szkolnej na oddział przedszkolny, przewidzianej do realizacji na dz. o nr ewid. 666/2 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102
i 2179).

uzasadnienie

     Dnia 28.06.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń świetlicy szkolnej na oddział przedszkolny, przewidzianej do realizacji na dz. o nr ewid. 666/2 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego.
      Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wynikają z faktu, że budynek przy ul. Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim, zlokalizowany na działce o nr ewid. 66/2, usytuowany jest na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179. Przedmiotowy budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

     Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Na podstawie analizy projektu decyzji stwierdzono, że planowane działania dotyczą współczesnego budynku i nie wiążą się ze zmianą gabarytów obiektu. W związku ze zmianą funkcji części pomieszczeń świetlicy na przedszkole planowane jest zagospodarowanie terenu małą architekturą (plac zabaw). Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony zabytków, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 art. oraz 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie
4. Enea Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Zielona Góra, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
5. Grzegorz Ostrowski, ul. Piastów 18H, 66-600 Krosno Odrzańskie, na adres zarządcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie
6. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
7. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

aa. (5577) oprac. B. Czechowska, 01.07.2016 r.

Skip to content