O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl

ZN.5142.24.2016 [Tup]

Zielona Góra dn. 10-05-2016 r.

Wójt Gminy Tuplice
ul. Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym oraz studnią rozprężną i rewizyjną na działkach o nr ewid. 682, 683”

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 § 1, w związku z art. 126 i art. 106 § 5 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2016 r. (data wpływu: 27.03.2016 r.) złożonego przez Wójta Gminy Tuplice, znak GKPII.6733.2.3.2016.WS

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

umorzyć postępowanie w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci przepompowni ścieków wraz
z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym oraz studnią rozprężną i rewizyjną na działkach o nr ewid. 682, 683” w miejscowości Tuplice, gm. Tuplice, jako bezprzedmiotowe.

u z a s a d n i e n i e

      W dniu 27.04.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Tuplice w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym oraz studnią rozprężną i rewizyjną na działkach o nr ewid. 682, 683”.
      Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w odniesieniu do wykazu zabytków wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 75, poz. 474).
     Analizując powyższą sprawę ustalono, iż teren przeznaczony pod budowę sieci przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym oraz studnią rozprężną i rewizyjną na działkach o nr ewid. 682, 683, znajduje się poza obszarem układu ruralistycznego miejscowości Tuplice, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz ww. teren nie jest objęty żadną z form ochrony konserwatorskiej określonej w art. 7 wyżej cytowanej ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. Według danych archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania zarejestrowanych stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym w tym wypadku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie posiada kompetencji do zajęcia stanowiska w niniejszej sprawie.
     W związku z faktem, iż postępowanie w sprawie jest bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

      Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy
Tuplice w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości

aa. (3429) oprac. B. Czechowska, 09.05.2016 r.

Skip to content