O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 02.07.2015 r.

RZD.5130.37.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO PLACU ORLĄT LWOWSKICH W ŻAGANIU

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 7 pkt. 1, art. 91 ust. 4 pkt. 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego dawnego Placu Koszarowego (następnie Placu Pestolloziego), obecnie Placu Orląt Lwowskich w miejscowości Żagań, gmina Żagań o statusie miejskim, powiat żagański. zlokalizowanego na działkach geodezyjnych oznaczonych nr 2441, 2442, 2444, 2488, 2487, 2486/2, 2486/1, 2475/8, 2475/7, 2449/7 oraz częściowo na działkach geodezyjnych oznaczonych nr 2443, 2588, 2447, 2449/18, 2449/14, 2446/2, 2449/8, 2439/18.
     Jednocześnie zawiadamia się o oględzinach zabytku, które odbędą się w dniu 4 sierpnia 2015 roku o godzinie 11:00, mających na celu właściwe określenie wartości zabytkowych ww. historycznego układu urbanistycznego Placu Orląt Lwowskich w Żaganiu. Spotkanie odbędzie się przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Banacha położonym przy Pl. Orląt Lwowskich 4 w Żaganiu. Osoby zainteresowane, proszone są o udział w oględzinach.

     Zgodnie z art. 35 i 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267 j. t.) zawiadamia się, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia oględzin ww. zabytku, przedłuża się termin załatwienia niniejszej sprawy do dnia 2 września 2015 r.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań,
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
3. aa awid

Do wiadomości:
1. Miejski Konserwator Zabytków w Żaganiu, Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.

Skip to content