LWKZ.110.8.2015 ZARZĄDZENIE NR 8/ 2015

LWKZ.110.8.2015

ZARZĄDZENIE NR 8/ 2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 02.07.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się:
1) Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 4/2007 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content