O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 03.02.2012 r.

RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [16]

O B W I E S Z C Z E N I E

POSTANOWIENIE  W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DOWODU DO AKT SPRAWY DOTYCZĄCEJ WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI ORZECZENIA I DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO KROSNA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 49 i art. 123 w związku z art. 7 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

dopuścić następujący dowód do akt sprawy wszczętej na wniosek z dnia 05.01.2011 r., (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego,  dotyczącej wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego:

– „Studium Konserwatorskie Rewitalizacji terenu Starego Miasta Krosno Odrzańskie”, opracowane w 2011 r. przez: mgr inż. arch. J. Nekanda-Trepka – rzeczoznawca Ministra Kultury przy współpracy: mgr M. M. Nawrocka i mgr inż. M. Ober,

w celu właściwego sprecyzowania granic ochrony prawnej, poprzez wpisanie do rejestru zabytków pod numerem rej. 102 i 2179, zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego.

u z a s a d n i e n i e

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął na wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego postępowanie administracyjne dotyczące wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego. W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym zgromadzono materiały dowodowe niezbędne do właściwego rozpatrzenia sprawy oraz dokonano w dniu 4 marca 2011 r. oględzin zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego. Natomiast w dniu 6 maja 2011 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze umożliwiono Stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie do pisma zawiadamiającego o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym dołączono projekt załącznika graficznego do postanowienia wyjaśniającego przebieg granic historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej. 102 i 2179. Pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r. Naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim wniósł uwagi co do zaproponowanych granic wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego. W piśmie z dnia 29 sierpnia 2011 r. z Urzędu Miasta Krosna Odrzańskiego wniesiono m.in. o uzupełnienie prowadzonego postępowania administracyjnego o materiały badawcze archeologiczne, konserwatorskie, architektoniczne etc. Na zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2011 r. mgr inż. arch. J. Nekanda-Trepka – rzeczoznawca Ministra Kultury przy współpracy: mgr M. M. Nawrockiej i mgr inż. M. Ober opracował „Studium Konserwatorskie Rewitalizacji terenu Starego Miasta Krosno Odrzańskie”, które postanowiono włączyć jako dowód do akt przedmiotowej sprawy.
Z uwagi na fakt, iż celem postępowania administracyjnego ww. sprawie jest wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego organ administracji publicznej podejmuje w myśl przepisu art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wszelkie czynności zmierzające do wszechstronnego zbadania sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Zgodnie z powyższym, zgodnie z treścią przepisu art. 75 § 1 wyżej cyt. ustawy, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie wydane w trakcie postępowania administracyjnego nie służy stronom zażalenie.

Otrzymuje:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. aa 0082, 1398, 1623, 1741, 6322 awid

Obwieszczenie do pobrania: RZD.4201-9/11 [16]

Skip to content