O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 03.02.2012 r.

RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [17]

O B W I E S Z C Z E N I E

O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ  ZGROMADZONĄ W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI  CO DO TREŚCI ORZECZENIA I DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO KROSNA ODRZAŃSKIEGO ORAZ ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY

Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku
z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym na wniosek z dnia 05.01.2011 r., (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji
z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego.

Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie na dzień 2 marca 2012 r. w godzinach 10:30-14:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1 pokój nr 1.

W przypadku niedogodności wyznaczonego terminu, prosi się o telefoniczny kontakt z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze p. Anną Widła 0(68) 324 74 11 lub 0(68) 324 73 90 wew. 30.

Jednocześnie informuję, że granice zespołu urbanistycznego wskazane na fragmencie mapy, stanowiącej załącznik do pisma Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 kwietnia 2011 r., znak: RZD.5130.4.2011, RZD.4201-9/11 [3] zostały zweryfikowane w związku z opracowanym w 2011 r. przez: mgr inż. arch. J. Nekanda-Trepka – rzeczoznawcę Ministra Kultury przy współpracy: mgr M. M. Nawrockiej i mgr inż. M. Ober, „Studium Konserwatorskim Rewitalizacji terenu Starego Miasta Krosno Odrzańskie” (niniejsze opracowanie włączone postanowieniem z dnia 3 lutego 2012 r. jako dowód w sprawie). W związku z ponowną analizą zgromadzonej dokumentacji w sprawie, przede wszystkim załącznika graficznego do orzeczenia i decyzji o wpisie do rejestru zabytków miasta (odręczny szkic), treści orzeczenia i decyzji oraz opracowanego w 2011 r. Studium Rewitalizacji Starego Miasta Krosna Odrzańskiego przyjęto, iż granice zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego przebiegają w sposób wyznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego pisma. Granice otoczenia miasta zaznaczono na załączniku nr 2 do pisma. Na niniejszym załączniku graficznym wrysowano strefy ochrony krajobrazu – otoczenie zabytku, ustalone w orzeczeniu i decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Z uwagi na dwa ww. dokumenty, różniące się wielkością strefy krajobrazowej, na mapie wrysowano obie, pierwsza z orzeczenia z 1958 r. ustala granicę na 500 m od granicy wpisu do rejestru układu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego, natomiast druga z decyzji z 1975 r., wskazuje granicę otoczenia w odległości 1000 m od granic miasta.
Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 3 pkt. 15) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) otoczenie zabytku to „teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych”. Natomiast zgodnie z art. 36 ust. 2 cytowanej ustawy pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. W związku z tym, iż w obiegu prawnym występują dwa ww. dokumenty o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego miasta Krosno Odrzańskie oraz jego otoczenia należy uznać, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych wymagane są dla szerszego zasięgu otoczenia zabytku, wynikającego z decyzji z dnia 31 marca 1975 r.
W załączeniu przesyłam fragment mapy ewidencyjnej ze szczegółowo określonymi granicami układu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków. Ponadto dołączam załącznik graficzny z naniesionymi granicami otoczenia zabytku w promieniu 500 m i 1000 m.

Zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że z uwagi na konieczność umożliwienia Stronom niniejszego postępowania administracyjnego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w celu prawidłowego rozpatrzenia sprawy, przedłuża się termin jej załatwienia do dnia 13.03.2012 r.

Załączniki:
1. Projekt załącznik graficznego do postanowienia wyjaśniającego przebieg granic historycznego zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego,
2. Projekt załącznika graficznego z naniesionymi granicami otoczenia zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego w promieniu 500 m oraz 1000 m.

    

Otrzymują:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. aa 0082, 1398, 1623, 1741, 6322 awid

Obwieszczenie do pobrania: RZD.4201-9/11 [17]

Skip to content