O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 07.04.2011 r.
RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [3]

O B W I E S Z C Z E N I E

O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ
ZGROMADZONĄ W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI
CO DO TREŚCI DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO KROSNA ODRZAŃSKIEGO

Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku
z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym na wniosek z dnia 05.01.2011 r., (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji
z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego.

Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie na dzień 6 maja 2011 r. w godzinach 10:30-14:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1 pokój
nr 1.

W przypadku niedogodności wyznaczonego terminu, prosi się o telefoniczny kontakt z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze p. Anną Wyżlińską 0(68) 324 74 11 lub 0(68) 324 73 90 wew. 30.

W załączeniu przesyła się projekt załącznika graficznego do postanowienia wyjaśniającego przebieg granic historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej. 102 i 2179. Ponadto informuje się, że ochroną prawną na podstawie ww. decyzji objęte zostało również otoczenie zabytku w promieniu 1 km od granicy niniejszego zespołu.

Ponadto, zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że z uwagi na konieczność umożliwienia Stronom niniejszego postępowania administracyjnego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym,
w celu prawidłowego rozpatrzenia sprawy, przedłuża się termin jej załatwienia do dnia 07.06.2011 r.

Załącznik:
1. Projekt załącznik graficznego do postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego.

Otrzymują:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. aa 0082, 1398, 1623, 1741

Skip to content