Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:

BFA.210.3.2012 [1]                                                                           Zielona Góra, dnia 20.04.2012 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 145432
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Główne obowiązki:
– prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
– prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
– dokonywanie odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich;
– ustalanie warunków zabudowy oraz uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

              – praca administracyjno – biurowa,
              – praca w terenie,
              – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

            – narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia,             
              i materiały biurowe,

            – budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne:

 • zajomość ustawy dotyczącej ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość prawa budowlanego
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 31.08.2012 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra

z dopiskiem:
„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Inspektor ochrony zabytków – zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90.

Ogłoszenie do pobrania: oferta_pracy_145432.pdf

Skip to content