Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora ochrony zabytków w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora ochrony zabytków w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy : Gorzów Wielkopolski
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 139966
Główne obowiązki:
– prowadzenie archiwum zakładowego Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp.;
– prowadzenie podstawowej dokumentacji zabytków: kartoteka adresowa, karty ewidencyjne, teczki obiektów i zespołów, zbiór map i planów, studia i inne opracowania;
– gromadzenie i opracowywanie napływającej dokumentacji;
– prowadzenie i porządkowanie archiwum;
– przeprowadzanie inwentaryzacji zasobu archiwum;
– prowadzenie katalogu alfabetycznego księgozbiorów i dokumentacji;
– współpraca w zakresie informacji naukowej z wyspecjalizowanymi instytucjami np. archiwa, muzea, biblioteki.

Warunki pracy:
praca biurowa; stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka oraz inne urządzenia i materiały biurowe; budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy).

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie z zakresu historii (specjalizacja: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i informacją, dokumentacja dziedzictwa kulturowego).

Wymagania konieczne:
– znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
– znajomość przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
– znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
– znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
– umiejętność interpretacji przepisów;
– umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
– dobra organizacja pracy;
– kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– życiorys i list motywacyjny;
– kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
– kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
– oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 24.01.2012 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra
z dopiskiem:
„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Inspektor ochrony zabytków – ZASTĘPSTWO”

Dodatkowe informacje.
Kandydaci zakwalifikowanie do rozmowy wstępnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.
Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (068) 324-74-11 lub 324-73-90, wew. 33.
________________________________________________________________________

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji  Więcej…

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 28.07.2011

Skip to content