Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:

BFA.210.2.2012 [1]                                                                            Zielona Góra, dnia 20.04.2012 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent ds. obsługi sekretariatu
w Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 142650

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Główne obowiązki:
– prowadzenie sekretariatu delegatury,
– przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk merytorycznych,
– prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
– przygotowanie i ekspedycja poczty,
– prowadzenie rejestrów decyzji, postanowień, nakazów i zaświadczeń, skarg i odwołań, opinii,
– prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli w obiektach zabytkowych oraz rejestru przeprowadzonych kontroli,
– obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– stres związany z częstymi kontaktami z interesantami,
– reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
– praca administracyjno – biurowa.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
– narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe.
– budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wykształcenie:
Minimum średnie, preferowane w zakresie administracji.

Wymagania niezbędne:
– biegła znajomość kpa,
– znajomość ustawy o opłacie skarbowej,
– umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:
– dobra organizacja pracy,
– zdolność analitycznego myślenia,
– kreatywność, dokładność i systematyczność,
– wysoka kultura osobista,
– znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
– staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– życiorys;
– list motywacyjny;
– kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
– kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
– oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie;
– oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
– kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 26.04.2012 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra
z dopiskiem:
„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Referent ds. obsługi sekretariatu – zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90, wew. 33.

Ogłoszenie do pobrania: oferta_pracy_142650.pdf

Skip to content