Ogłoszenie

Zielona Góra, dnia 15.05.2024 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2024 r. zostały przyznane 2 dotacje na łączną kwotę 18 000 zł:
• oferta nr 1 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni na zadanie: Jazz w pałacach, dworach i … – kwota dotacji: 10 000 zł;
• oferta nr 2 złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: Wydanie posesyjnej publikacji „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości” – kwota dotacji: 8 000 zł;

Skip to content