Zarządzenie nr 11/2022[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56) oraz § 9 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
  2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

u z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56), wojewódzki konserwator zabytków włącza kartę ewidencyjną zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w karcie ewidencyjnej zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytku umożliwia jego identyfikację.

Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.

Przed włączeniem kart do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze ich włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym dzieła architektury i budownictwa, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

RZD-G.5140.33.2022

RZD-G.5140.34.2022

Załącznik

do zarządzenia nr 11/2022

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków z terenu województwa lubuskiego

Lp.MiejscowośćGminaObiektAdresCzas powstania zabytku
1.TorzymTorzymKościół filialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernychul. Podgórna, dz. nr 3811925 r.
2.Strzelce KrajeńskieStrzelce KrajeńskieKościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżuul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, dz. nr 921929 r.
Skip to content