Zarządzenie nr 4/2022[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
  2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.

Przed włączeniem karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze jej włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w §15 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. g wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

RZD.5133.53.2022[1]

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2022[WEZ]

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

  lp.  Nazwa obiektu    Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki    Obręb
1aleja dębowo-lipowa  BrzeźnicaChotkówul. Kożuchowska, droga powiatowa 1070F577Chotków
2aleja lipowaBrzeźnicaWichówwyjazd w kierunku Kożuchowa, droga powiatowa 1048F252Wichów
3aleja lipowaBrzeźnicaWichówwyjazd w kierunku Chotkowa, droga powiatowa 1053F824Wichów
4aleja jabłoniowo-gruszowaBrzeźnicaJabłonówpolna droga w kierunku Brzeźnicy, droga wewnętrzna, gminna917Jabłonów
5aleja klonowaBrzeźnicaJabłonów Brzeźnicadroga powiatowa 1069F21Jabłonów
6aleja lipowa  BrzeźnicaKarczówkagłówna droga, droga powiatowa 1071F320Karczówka
7aleja dębowa  GozdnicaGozdnicaul. T. Kościuszki, droga wojewódzka 350313Gozdnica
8aleja lipowa  GozdnicaGozdnicaul. Ceramików, droga gminna 100917F574Gozdnica
9aleja dębowo-lipowa  GozdnicaGozdnicaul. Żagańska, droga wojewódzka 3002Gozdnica
10aleja klonowo-dębowaCzernaIłowadroga między posesjami nr 51 i 65, droga gminna 001812F454Czerna
11aleja dębowaIłowaIłowaul. Bp. Wilhelma Pluty, drogi gminne 101103F i droga wewnętrzna bez nadanego numeru741 905Iłowa Iłowa
12aleja lipowa    IłowaIłowaul. Piaskowa, droga gminna 101142F395 627Iłowa Iłowa
13aleja dębowaIłowaIłowa Borowedroga wojewódzka 300513 514 347/1 284 261Iłowa Iłowa Czyżówek Borowe Borowe
14aleja dębowaIłowaIłowa Kowaliceul. M. Konopnickiej i przedłużenie drogi gminnej: 101106F i 001801F1086 956 3/1Iłowa Iłowa Kowalice
15szpaler dębowyIłowaWymiarki Czyżówekna wysokości posesji nr 54, droga powiatowa 1082F376 864/2Czyżówek Witoszyn
16szpaler lipowyIłowaKonin Żagańskimiędzy posesjami 33a i 35, droga powiatowa 1078F619Konin Żagański
17aleja klonowaMałomiceChichygłówna droga, droga powiatowa 1042F162 414 230Chichy Chichy Janowiec
18aleja kasztanowcowaMałomiceJanowiecdroga do zamku, droga gminna bez numeru489 255/19 255/27Bobrzany Janowiec Janowiec
19aleja jesionowaMałomiceLubiechówod nr 42 w kierunku Rudawicy, droga powiatowa 1063F285/1Lubiechów
20aleja dębowo-lipowaMałomiceLubiechówod nr 16 w kierunku Szprotawy, droga powiatowa 1063F285/1Lubiechów
21szpaler klonowyMałomiceMałomiceul. Bolesława Chrobrego, droga powiatowa 1086F564 797Małomice Małomice
22aleja dębowaMałomiceMałomiceul. Pruszkowska i przedłużenie, droga powiatowa 1042F124 402Małomice Lubiechów
23aleja lipowaMałomiceMałomiceul. Lipowa, droga gminna 102007F500 521/1Małomice Małomice
24aleja dębowaBobrzany MałomiceMałomicedroga powiatowa 1042F389 409 465 512Bobrzany Bobrzany Bobrzany Bobrzany
25aleja lipowaMałomice ŻelisławMałomicena wysokości posesji nr 4, droga gminna 102032F16Małomice
26aleja jesionowaBukowica Stara JabłonaNiegosławicedroga powiatowa 1036F57 169Bukowica Stara Jabłona
27aleja dębowa  GościeszowiceNiegosławicegłówna droga, droga gminna 003604F230Gościeszowice
28aleja dębowa  GościeszowiceNiegosławiceprzy posesji nr 160, droga gminna 003638F702Gościeszowice
29aleja jesionowaGościeszowice Sucha DolnaNiegosławicedroga powiatowa 1058F254Sucha Dolna
30szpaler wiązowyMycielin NiegosławiceNiegosławicedroga wojewódzka 328518Gościeszowice
31aleja lipowa  NiegosławiceNiegosławicegłówna droga, droga powiatowa 1056F102/4Niegosławice
32szpaler lipowyNiegosławiceNiegosławicedroga przy dworcu kolejowym, droga powiatowa 1085F670Niegosławice
33aleja jesionowaNowa JabłonaNiegosławicewyjazd w kierunku Przecławia, droga powiatowa 1056F44/2Nowa Jabłona
34aleja klonowo-jesionowaNowa Jabłona PrzecławNiegosławicedroga powiatowa 1056F190 718, 719Stara Jabłona Przecław
35aleja kasztanowcowa  PrzecławNiegosławicedroga od szkoły na pd., droga gminna724/1Przecław
36aleja jesionowaRudzinyNiegosławicewyjazd w kierunku Przemkowa, droga wojewódzka 328389/2 390 409Przecław Przecław Przecław
37aleja dębowaMycielin DługieNiegosławice Szprotawadroga powiatowa 1060F i droga gminna 003906F147/1 4/27 579/4Mycielin Długie Długie
38aleja dębowaBobrowice SzprotawaSzprotawadroga powiatowa 1062F155/1Bobrowice
39aleja dębowaDługieSzprotawadroga do cmentarza, droga gminna 005926F i droga powiatowa 1060F615 579/4Długie Długie
40aleja jesionowaDługieSzprotawawyjazd w kierunku Międzylesia, droga powiatowa 1039F582/3Długie
41szpaler lipowy  DzikowiceSzprotawadroga do stacji kolejowej, droga powiatowa 005903F330/4Dzikowice
42aleja lipowaDzikowiceSzprotawagłówna droga, od nr 45 w kierunku Borowiny, droga powiatowa 1059F485/3Dzikowice
43aleja lipowa  KartowiceSzprotawagłówna droga, droga powiatowa 1061F55/2Kartowice
44aleja lipowaKartowice WitkówSzprotawadroga powiatowa 1061F55/2Kartowice
45aleja klonowaPolkowiczkiSzprotawaboczna droga przy posesji nr 9, droga gminna bez numeru124 48Nowa Kopernia Nowa Kopernia
46aleja klonowa  SiecieborzyceSzprotawaaleja od pałacu, droga gminna bez numeru852Siecieborzyce
47aleja klonowaSiecieborzyce ChotkówSzprotawadroga powiatowa 1070F2/1 918/1Siecieborzyce Siecieborzyce
48aleja lipowa  SzprotawaSzprotawaul. Niepodległości, droga gminna 103531F3350001 Szprotawa
49aleja lipowaSzprotawaSzprotawaul. Przejazdowa, droga powiatowa 1061F200 43/10002 Szprotawa 0002 Szprotawa
50aleja jesionowa  WitkówSzprotawagłówna droga, droga powiatowa 1042F592/3Witków
51aleja jesionowaWitoszynWymiarkidroga na pd. zach. od posesji nr 2, droga gminna 006903F365/2 365/1Witoszyn Witoszyn
52aleja kasztanowcowaWitoszynWymiarkiul. Żołnierzy II Armii WP, droga powiatowa 1078F465 416Witoszyn Witoszyn
53aleja kasztanowcowa  WymiarkiWymiarkiul. Kasztanowcowa, droga gminna 006901F326Wymiarki
54aleja lipowa  ChrobrówŻagańgłówna droga, droga krajowa 12207/5Chrobrów
55szpaler lipowyDzietrzychowiceŻagańod posesji nr 71 w kier. Jabłonowa, droga powiatowa 1072F572 577 610Dzietrzychowice Dzietrzychowice Dzietrzychowice
56szpaler dębowyStara Kopernia NieradzaŻagańdroga powiatowa 1068F373Stara Kopernia
57aleja kasztanowcowaŻagańŻagańul. Dworcowa, między ul. Browarnianą i ul. Kolejową, droga powiatowa 4505F25880003 Żagań
58aleja lipowaŻagańŻagańul. Dworcowa od nr 25 do nr 56a, droga powiatowa 4505F2588 2446/20003 Żagań 0003 Żagań
59aleja dębowa  ŻagańŻagańul. Śląska, droga powiatowa 1075F13970001 Żagań
60aleja wielogatunkowaŻagańŻagańul. Bema, między ul. Piastowską a ul. J. Kochanowskiego, droga gminna 104603F1842 2399/20001 Żagań 0003 Żagań
61aleja lipowaŻagańŻagańul. Bema, droga do dawnej papierni, droga gminna 104706F1660/40001 Żagań
62szpaler lipowyŻagańŻagańul. R. Traugutta i ul. Bolesława Kędzierzawego, drogi gminne: 104687F, 104626F2438 3961/10 2422 24400003 Żagań 0003 Żagań 0003 Żagań 0003 Żagań
63aleja lipowa  ŻagańŻagańul. Koszarowa, droga gminna 104632F2437/20003 Żagań
64szpaler lipowyŻagańŻagańPlac Orląt Lwowskich, droga gminna 104654F2444 3961/110003 Żagań 0003 Żagań
65szpaler platanowy  ŻagańŻagańul. Wojska Polskiego, skwer miejski994/10002 Żagań
66szpaler klonowyŻagańŻagańul. Strumykowa, droga gminna 104682F174/2 3391/20002 Żagań 0002 Żagań
67aleja lipowaŻagańŻagańdroga przez las przy pomniku poległych w I wojnie światowej, droga leśna, Nadleśnictwo Lipinki39090001 Żagań
68aleja lipowaŻagańŻagańdroga na pd. zach. od pomnika Powstańców Wielkopolskich, droga gminna 104733F i leśna, Nadleśnictwo Lipinki1660/1 39190001 Żagań
69szpaler lipowy  ŻagańŻagańul. Kożuchowska, droga wojewódzka 2967900002 Żagań
Skip to content