Zarządzenie nr 3/2022[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

Do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków włączona została następująca karta ewidencyjna zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków z terenu województwa lubuskiego:

1. zespołu linii kolejowej relacji Wrocław Muchobór nr 275 na odcinku Leszno Górne – Gubinek, gminy: Gubin o st. miejskim, Gubin (gmina wiejska), Żary o st. miejskim, Żary (gmina wiejska), Brody, Lubsko, Jasień, Żagań o st. miejskim, Żagań (gmina wiejska), powiaty: żagański, żarski i krośnieński,

2. zespołu linii kolejowej relacji Jelenia Góra – Żagań nr 283 na odcinku Łozy – Żagań, gminy: Żagań o st. miejskim, Żagań (gmina wiejska), powiat żagański,

3. zespołu linii kolejowej relacji Wolsztyn – Żagań nr 371 na odcinku Kolsko – Żagań, gminy: Żagań o st. miejskim, Żagań (gmina wiejska), Kożuchów, Nowa Sól o st. miejskim, Nowa Sól (gmina wiejska), Otyń, Kolsko, Brzeźnica, powiaty: nowosolski i żagański.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.

Przed włączeniem karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze jej włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w §15 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, c, e wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym dzieła architektury i budownictwa, zespoły budowlane oraz obiekty techniki, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

RZD.5133.58.2022[1]

Skip to content