RZD.5133.64.2022 – zamiar włączenia karty ewidencyjnej zabytku

Zamiar włączenia 4 kart alei drzew z terenu gminy Iłowa do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

  lp.  Nazwa obiektu    Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1aleja klonowo-dębowaIłowaCzernadroga między posesjami nr 51 i 65, droga gminna 001812F454
2aleja dębowaIłowaIłowaul. Bp. Wilhelma Pluty, drogi gminne 101103F i droga wewnętrzna bez nadanego numeru741 905
3aleja lipowa    IłowaIłowaul. Piaskowa, droga gminna 101142F395 627
4aleja dębowaIłowaIłowa Kowaliceul. M. Konopnickiej i przedłużenie drogi gminnej: 101106F i 001801F1086 956 3/1

Skip to content