Ogłoszenie

Zielona Góra, dnia 12.05.2022 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2022 r. zostały przyznane 3 dotacje na łączną kwotę 26 000 zł:
• oferta nr 1 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Środkowego Nadodrza na zadanie: Wydanie książki Krzysztofa Demidziuka „Archiwalia do archeologii dawnego obszary Kreis Grünberg” – kwota dotacji: 6 500 zł;
• oferta nr 2 złożona przez Stowarzyszenie Czas ART., ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa – zadanie: Wydanie książki „Granica 1920 na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim” – 12 500 zł;
• oferta nr 3 złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej Kożuchów, ul. Klasztorna 14 – zadanie: Wydanie publikacji zawierającej materiały z sesji naukowej “Dzieje Książa Śląskiego i Studzieńca” – 7 000 zł;

Jedna oferta została odrzucona z przyczyn formalnych.

Skip to content