Zarządzenie nr 2/2022[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

RZD.5133.38.2022

ZARZĄDZENIE NR 2/2022[WEZ]

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych
z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 710, t. j., ze zm.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik
do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1
Do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków włączone zostały karty ewidencyjne zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego:

 1. Kartę ewidencyjną zabytku archeologicznego lądowego – Piaski 1 (AZP 63-12/78) – relikty kościoła z okresu późnego średniowiecza/nowożytności, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 133, 134, 432/1, 433/1 w obrębie ewidencyjnym 0007 Piaski, gmina Świdnica, powiat zielonogórski, województwo lubuskie.
 2. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei kasztanowcowej, zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 354, 439 w Smolnie Wielkim, gmina Kargowa, powiat zielonogórski.
 3. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei klonowo-dębowej, zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 425, 489 w Drągowinie, gmina Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski.
 4. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei wielogatunkowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 31/1, 186, 340/1 w Łazie, gmina Zabór, powiat zielonogórski.
 5. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei kasztanowcowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 220 w Buchałowie, gmina Świdnica, powiat zielonogórski.
 6. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei kasztanowcowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 221 w Buchałowie, gmina Świdnica, powiat zielonogórski.
 7. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei robiniowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 214 w Grabowcu, gmina Świdnica, powiat zielonogórski.
 8. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei dębowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 67/5 w Lipnie, gmina Świdnica, powiat zielonogórski.
 9. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei dębowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 76 w Lipnie, gmina Świdnica, powiat zielonogórski.
 10. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei klonowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 424/1, 432/2, 419/2 w Piaskach, gmina Świdnica, powiat zielonogórski.
 11. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków –alei jesionowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1010/03 w Klenicy, gmina Bojadła, powiat zielonogórski.
 12. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei jesionowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 983/1 w Klenicy, gmina Bojadła, powiat zielonogórski.
 13. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei lipowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 335, 340, 605 w Czerwieńsku, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski.
 14. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei lipowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 267/1 w Czerwieńsku, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski.
 15. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei klonowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 36/1 w Czerwieńsku, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski.
 16. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei lipowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 251 w Czerwieńsku, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski.
 17. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei dębowo-klonowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 176/1 w Leśniowie Wielkim, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski.
 18. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei dębowo-klonowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 322, 361 w Leśniowie Wielkim, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski.
 19. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei topolowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 635 w Nietkowicach, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski.
 20. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei klonowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 347 w Sycowicach, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski.
 21. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei dębowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 153/1 w Wysokiem, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski.
 22. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei lipowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 74, 149 w Dąbrówce, gmina Kargowa, powiat zielonogórski.
 23. Kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – alei głogowo-jarzębinowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 665 w Kargowej, gmina Kargowa, powiat zielonogórski.
  § 2
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

u z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.
Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące
i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączone dokumentacje fotograficzne i graficzne umożliwiają identyfikację zabytku.
Przed włączeniem karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze jej włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. g oraz art. 6. ust. 1 p. 3 lit. d wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome będące, w szczególności parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni oraz zabytki archeologiczne będące, w szczególności reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

Skip to content