OBWIESZCZENIE w sprawie zamiaru włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego Żagań 1 (AZP 68-12/33), gmina o statusie miejskim Żagań, powiat żagański

Zielona Góra, 09.06.2021

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW                      
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl; e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /WUOZZG/skrytka
RZD.5133.123.2021

OBWIESZCZENIE
w sprawie zamiaru włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków
karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego
Żagań 1 (AZP 68-12/33), gmina o statusie miejskim Żagań, powiat żagański

    Na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r., poz. 56 t.j.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego Żagań 1 (AZP 68-12/33), tj. cmentarzysko kultury łużyckiej epoki brązu i okresu halsztackiego a także cmentarzysko szkieletowe wczesnego średniowiecza, wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego decyzją zlokalizowane w Żaganiu, gmina o statusie miejskim Żagań, powiat żagański.
Udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpiło
z dniem 09.06.2021 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Leave a Reply

Skip to content