ZARZĄDZENIE NR 7/2021[WEZ] LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

RZD.5133.121.2021

ZARZĄDZENIE NR 7/2021[WEZ]

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 56 t.j.)
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

Pełne zarządzenie + załącznik

Leave a Reply

Skip to content