Z A W I A D O M I E N I E O  ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW              Gorzów Wlkp. 22 marca 2021r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 7200 521, fax  95 7200 346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow@lwkz.pl

RZD-G.5140.4.2021

Z A W I A D O M I E N I E
O  ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.), w związku
z art. 22 ust. 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych niżej wymienionych zabytków:

Tabela

Skip to content