ZARZĄDZENIE NR 2/2021

LWKZ.110.2.2021

ZARZĄDZENIE NR 2/2021
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW


z dnia 13 stycznia 2021 r.


zmieniające zarządzenia nr 34/2020 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do Spraw Dostępności w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegaturze w Gorzowie Wlkp.


Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), zarządza się, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu nr 34/2020 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do Spraw Dostępności w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegaturze w Gorzowie Wlkp. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„Na Koordynatorów do Spraw Dostępności, zwanych dalej „Koordynatorem” w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz w Delegaturze w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem”, wyznaczam:
1) Pana Krzysztofa Olszaka – Inspektora ochrony zabytków,
2) Panią Katarzynę Wysocką – Referenta ds. obsługi sekretariatu.


§ 2. W pozostałym zakresie zarządzenie nr 34/2020 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.09.2020 r. nie ulega zmianie.


§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się pracownikom pełniących funkcję Koordynatora w Urzędzie.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content