ZARZĄDZENIE NR 41/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

LWKZ.110.41.2020 

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 04.11.2020 r.

w  sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp.  związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem  SARS-CoV-2

     Na  podstawie  §  9  pkt  17  Regulaminu  Organizacyjnego  Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony  Zabytków  w  Zielonej  Górze,  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  Nr  26/09 Lubuskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  z  dnia  26  października  2009  r.  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w związku § 24 oraz § 24a rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  9  października  2020  r.  w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

     §  1. W  związku  z  ogłoszonym  stanem  epidemii  i  koniecznością  podjęcia  działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2, wprowadza się do odwołania szczególne  rozwiązania  w  zakresie  organizacji  pracy  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem”.

    § 2. 1. W ramach rozwiązań, o których mowa w § 1ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Kontakt z Urzędem realizowany jest głównie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy EPUAP lub telefonicznie.
    2.  Korespondencję  przychodzącą  w  formie  papierowej  należy  pozostawić  w wyznaczonym miejscu na czas 24 godzin, celem minimalizacji zakażenia wirusem SARS CoV-2.
    3. Archiwum zakładowe Urzędu zostaje zamknięte dla klientów.
    4. Wprowadzona została możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, która ma na celu ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami, przy zachowaniu ciągłości pracy Urzędu.
    5.W związku z realnym zagrożeniemCOVID-19 zaleca się ograniczenie opuszczania miejsca  wykonywania  pracy  do  niezbędnego  minimum,  przy  czym  pobyt  w  miejscu wykonywania pracy przez innych pracowników oraz pomieszczeniu socjalnym, nie powinien przekraczać 10 minut.
    6.  Wyjazdy  służbowe  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadku,  gdy  są  konieczne  w związku z prowadzonymi w Urzędzie sprawami, przy ograniczeniu kontaktu z osobami postronnymi, po uzyskaniu zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
    7. Należy zachować odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.  
    8. Rekomenduje się noszenie maseczek oraz rękawiczek ochronnych. Maseczki należy bezwzględnie  nosić  podczas  obsługi  klientów  oraz  we  wszystkich  miejscach,  do  których dostęp mają osoby spoza Urzędu. Maseczki i rękawiczki ochronne zapewnia pracodawca.

    §  3. Wprowadza  się  dla  wszystkich  pracowników  i  klientów  wchodzących  do budynków Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze i ul. Kosynierów Gdyńskich 75  w Gorzowie Wlkp.: 1)obowiązkowe przeprowadzenie dezynfekcji rąk; 2)wypełnianie ankiet, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

    §  4. 1.Organizuje  siętymczasowe  biuro  podawcze/stanowisko  obsługi  klientów  przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze.         
    2. Wprowadza się ograniczenie polegające na konieczności wcześniejszego umówienia wizyty terminu w Urzędzie.          
    3. Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie  może  być  większa  niż  1  osoba  na  jedno  stanowisko  obsługi,  z  wyłączeniem  osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.         
    4. Klienci Urzędu i osoby dostarczające, bądź odbierające korespondencję zobowiązane są do  noszenia  maseczki  zakrywającej  nos  i  usta  przez  cały  czas  przebywania  na terenie Urzędu. 
    5. Bezpośrednia obsługa klientów Urzędu odbywa się w godzinach 8:00-15:00.

    § 5.  1.  Zobowiązuje  się  pracowników  z  objawami  infekcji  dróg  oddechowych, podwyższoną temperaturą ciała, utratą węchu lub smaku do powstrzymania się od przybycia do pracy i skorzystania z konsultacji lekarskiej oraz zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście ds. kadr  (telefon 68 324 73 90 wew. 33) lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444).
    2.  Pracownik,  w  przypadku  stwierdzenia  w  czasie  pracy,  że  poczuł  się  źle  i  zaobserwował  u  siebie  takie  objawy  jak:  gorączka,  kaszel,  duszność,  problemy  z  oddychaniem  i  utrata  węchu  lub  smaku  winien  pozostać  na  swoim  stanowisku  pracy  i  zgłosić  ten  fakt  niezwłocznie  Specjaliście  ds.  kadr    (telefon  68 324  73  90  wew.  33)  lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444) oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej (telefon PSSE Zielona Góra – 507 055 962, PSSE Gorzów Wlkp. – 604 175 591). Jeśli w tym czasie będą z nim przebywały inne osoby one również są zobowiązane do pozostania na swoim miejscu. Należy wówczas zachować spokój i poczekać na dyspozycje.

    §  6.  Nadzór  nad  prawidłowym  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  Specjaliście  ds. kadr oraz Kierownikowi Delegatury.

    §  7. Traci moc zarządzenie nr 35/2020 z dnia 08.10.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w  zakresie  organizacji  pracy  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Zielonej  Górze  oraz  Delegatury  w  Gorzowie  Wlkp.  związanych  z  ogłoszonym  stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

    §  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  04.11.2020 r.

Skip to content