Z A W I A D O M I E N I E O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KART EWIDENCYJNYCH ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                             Zielona Góra, 11.05.2020
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 3745
www.lwkz.pl; sekretariat.zgora@lwkz.pl
RZD.5133.25.2020

Z A W I A D O M I E N I E
O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KART EWIDENCYJNYCH ZABYTKU
DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia
o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków dwóch kart ewidencyjnych zabytku – alei dębowej – zlokalizowanej na drodze polnej po płd.-zach. stronie wsi, na dz. nr ewid. 98/3 w miejscowości Podła Góra, gm. Skąpe, pow. świebodziński.

Otrzymuje:
1. Skarb Państwa, reprezentowany przez Nadleśnictwo Sulechów, ul. Bankowa 2 66-100 Sulechów.

Do wiadomości:
1. Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65 66-213 Skąpe,
2. Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2 66-200 Świebodzin.

aa ( ).

Skip to content