ZARZĄDZENIE NR 5/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

LWKZ.110.5.2020

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 03.04.2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp.
w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem
się w Polsce wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w związku § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego i koniecznością podjęcia działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2, wprowadza się do odwołania szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem”.
§ 2. 1. W ramach rozwiązań, o których mowa w § 1 zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Kontakt z Urzędem realizowany jest głównie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy EPUAP lub telefonicznie.
2. Korespondencję przychodzącą w formie papierowej należy pozostawić
w wyznaczonym miejscu na czas 48 godzin, celem minimalizacji zakażenia wirusem SARS CoV-2.
3. Wprowadzona została możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, która ma na celu ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami, przy zachowaniu ciągłości pracy Urzędu.
4. W związku z realnym zagrożeniem COVID-19 zaleca się ograniczenie do minimum opuszczanie miejsca wykonywania pracy. Wyjazdy służbowe mogą mieć miejsce tylko
w wyjątkowo ważnych sprawach, bez kontaktu z osobami postronnymi i po uzyskaniu zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Należy zachować odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.
6. Rekomenduje się noszenie maseczek oraz rękawiczek ochronnych. Maseczki
i rękawiczki ochronne zapewnia pracodawca.
§ 3. 1. Wprowadza się dla wszystkich pracowników wchodzących do budynków Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze i ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp. obowiązkowe:
1) wymianę obuwia, na obuwie do użytku wewnątrz Urzędu,
2) przeprowadzenie dezynfekcji rąk,
3) poddanie się kontroli pomiaru temperatury,
4) wypełnianie ankiety, stanowiącej załącznik do zarządzenia.
2. Czynności pomiaru temperatury pracowników Urzędu w Zielonej Górze dokonuje Specjalista ds. kadr bądź inna osoba wyznaczona przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Czynności pomiaru temperatury pracowników Urzędu w Gorzowie Wlkp. dokonuje Referent ds. obsługi sekretariatu bądź inna osoba wyznaczona przez Kierownika Delegatury.
§ 4. Pracownik, w przypadku stwierdzenia w czasie pracy, że poczuł się źle
i zaobserwował u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem winien pozostać na swoim stanowisku pracy i zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście ds. kadr (telefon 68 324 73 90 wew. 33) lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444) oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej (telefon PSSE Zielona Góra – 507 055 962, PSSE Gorzów Wlkp. – 604 175 591). Jeśli w tym czasie będą z nim przebywały inne osoby one również są zobowiązane do pozostania na swoim miejscu. Należy wówczas zachować spokój i poczekać na dyspozycje.
§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza  się Specjaliście ds. kadr oraz Kierownikowi Delegatury.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 03.04.2020 r.

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMII DRUKOWANYMI
Dane osobowe:

Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały u Pani/Pana następujące objawy (odpowiednie zakreślić)?

Temperatura powyżej 38 st. C
NIE
TAK

Kaszel
NIE
TAK

Duszność
NIE
TAK

Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2?

TAK/NIE

Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, objętą kwarantanną?

TAK/NIE

…………………………………………………………………..
Data i podpis pracownika wypełniającego ankietę

Skip to content