O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.26.2016[mWsc-4]

Zielona Góra dn. 25-05-2016

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 89 pkt 2, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.05.2016 r. Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

zmienić swoją decyzję ostateczną z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru – zespole urbanistycznym miasta Wschowa (nr rejestru zabytków 134 i 2181) obejmujących budowę sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279 zgodnie z „Projektem budowlanym” opracowanym przez Kazimierza Grześkowiaka i mgr inż. Piotra Grześkowiaka w grudniu 2015 r. w zakresie zmiany błędnie wskazanego przez wnioskodawcę numeru działki objętej inwestycją:
• w decyzji z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] był nr działki 1581, powinno być 1581
W pozostałym zakresie decyzja pozostaje bez zmian.

u z a s a d n i e n i e

      Wnioskiem z dnia 09.05.2016 r. Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka wystąpiła o zmianę pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru – zespole urbanistycznym miasta Wschowa (nr rejestru zabytków 134 i 2181) obejmujących budowę sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279 zgodnie z „Projektem budowlanym” opracowanym przez Kazimierza Grześkowiaka i mgr inż. Piotra Grześkowiaka w grudniu 2015 r. w zakresie zmiany błędnie wskazanego przez wnioskodawcę numeru działki objętej inwestycją. W decyzji z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] był nr działki 1581, powinno być 1581.
     Wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny stanowi obiekt zabytkowy chroniony w myśl art. 6 p. 1 lit. b i lit. c oraz art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
     Jak ustalono w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego zmiana numeru działki objętej inwestycją, nie wpłynie negatywnie na zachowanie chronionych wartości zabytkowych zespołu urbanistycznego miasta Wschowa. Wobec powyższego nie ma przeciwwskazań konserwatorskich dla realizacji zamierzenia Inwestora zgodnie z przedstawionym projektem. Powyższa zmiana nie wpłynie negatywnie na zakres prac w związku z powyższym, zgodnie z atr.155 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w danym terminie podany do publicznej wiadomości,
Do wiadomości:
3. Starostwo Powiatowe, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa,
a/a (3775)
DOKONANO OPŁATY SKARBOWEJ w wysokości 10zł w dniu 09.05.2016 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

Skip to content