OBWIESZCZENIE

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65–063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

ZN.5142.31.2016 [mGub]

Zielona Góra, dn 07-06-2016 r.

Burmistrz Gubina
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin

OBWIESZCZENIE

w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ciągu komunikacyjnego miasta Gubina od ul. Słowackiego, Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego, Sikorskiego do północnej granicy administracyjnej miasta na terenie części działek nr 140/2, 94, 128 w obrębie nr 5, na terenie działek nr 357, 372/1, 142, 433, 51, 299, 130/4, 87, 1 w obrębie nr 3, na terenie działki nr 1 w obrębie nr 4 (na obszarze zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Gubin oraz jego otoczenia)

P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 oraz art. 105 § 1 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. – Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. – Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2016 r. (data wpływu 24.05.2016 r.) złożonego przez Burmistrza Gubina, znak pisma GB.6733.5.2016.W

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

I uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ciągu komunikacyjnego miasta Gubina od ul. Słowackiego, Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego, Sikorskiego do północnej granicy administracyjnej miasta na terenie części działek nr 140/2, 94, 128 w obrębie nr 5, na terenie działek nr 357, 372/1, 142, 433, 51, 299, 130/4, 87, 1 w obrębie nr 3, na terenie działki nr 1 w obrębie nr 4 (na obszarze zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Gubin oraz jego otoczenia)
II umorzyć postępowanie administracyjne w powyższej sprawie w zakresie działek nr 90, 241, 176/2, 17 w obrębie nr 2 oraz na terenie działek nr 12 i 5 w obrębie nr 1, ze względu na brak kompetencji (działki zlokalizowane poza obszarem otoczenia zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Gubin)

uzasadnienie

      Dnia 24.05.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek złożony przez Burmistrza Gubina w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej w Gubinie, na terenie części działek nr 315, 316, 332, 357, w obrębie nr 3, na terenie części działki nr 1 w obrębie nr 6.
      Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wynikają z faktu, że teren objęty inwestycją zlokalizowany jest częściowo na obszarze zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Gubin oraz jego otoczenia, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 i 303.
     Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Teren objęty planowanym zmierzeniem znajduje się w większym zakresie na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 i 3031. Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace budowlane przy zabytku, a także o zapewnieniu przez inwestora badań archeologicznych, których zakres i charakter określi Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Istotne są również zapisy dotyczące zachowania istniejącej nawierzchni brukowanej, z dopuszczeniem przebudowy zniszczonej nawierzchni chodników.
      W ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Gubin i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
     W części dotyczącej działek o 90, 241, 176/2, 17 w obrębie nr 2 oraz na terenie działek nr 12 i 5 w obrębie nr 1, znajdujących się poza granicami otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin, organ ochrony zabytków umorzył postępowanie, z uwagi na brak kompetencji.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

p o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
1. Powiat Krośnieński Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie, na adres pełnomocnika: Paweł Stefańczyk, Biuro Usług Drogowych Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk, ul. C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości

aa. (4334) oprac. B. Czechowska, 07.06.2016 r.

Skip to content