ZARZĄDZENIE Nr 16/2015

LWKZ.110.16.2015


ZARZĄDZENIE Nr 16/2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 25.11.2015 r.


w sprawie wprowadzenia instrukcji alarmowej w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej oraz jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia


Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się instrukcję alarmową w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej oraz jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Instrukcja alarmowa określa szczegółowe postępowania na wypadek otrzymania zawiadomienia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego i przesyłki niewiadomego pochodzenia na terenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.
§ 3. Zobowiązuje się pracowników Urzędu do przestrzegania ustaleń zawartych
w instrukcji.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Leave a Reply

Skip to content