O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.263.2015 [mSwi]

O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Struga Świebodzińska – odbudowa.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 89 p. 2 i 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p.1 lit. b, c i g, art. 7 p.1 i 4, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 199), a także art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Świebodzina znak: BiZP.6733.2.18.2.2015.jss

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Struga Świebodzińska – odbudowa”

u z a s a d n i e n i e

     Dnia 16.10.2015 r. (data wpływu 23.10.2015 r.) do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Świebodzina w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Struga Świebodzińska – odbudowa”.
Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrywania sprawy wynikają z faktu, iż:
– część planowanej inwestycji znajduje się w obrębie ochrony krajobrazowej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzina, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165;
– fragment ww. zamierzenia zlokalizowany jest na terenie parku położonego
w miejscowości Szczaniec, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 3184;
– cześć inwestycji znajduje się w zasięgu układu ruralistycznego miejscowości Szczaniec ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
– w rejonie oddziaływania inwestycji zarejestrowane są następujące stanowiska archeologiczne: st. Szczaniec nr 10 (55-16/10), st. Rzeczyca nr 1 (AZP 55-15/8),
st. Rzeczyca nr 2 (AZP 55-15/8), Wityń st. 2 (AZP 55-15/12), Wityń st. 3 (AZP 55-15/8), st. Świebodzin nr 7 (AZP 55-14/7), st. Świebodzin nr 11 (AZP 55-14/11) – wpisane do rejestru zabytków pod nr L-6/C, st. Świebodzin nr 6 (AZP 55-14/6), st. Rozłogi nr 4 (AZP 55-14/18).
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uzgadnia się z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W myśl art. 7 p. 1 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, formą ochrony zabytków jest wpis do rejestru zabytków oraz ustalenia w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zaś art. 18 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przy sporządzaniu ww. decyzji uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 75, poz. 474 z dnia 05.05.2010/ do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków, decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do zabytków znajdujących się w wykazie zabytków, o którym mowa w art. 1 pkt 5 lit. b cyt. ustawy, tj. zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, innych zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
     Po przeanalizowaniu dokumentów sprawy uznano, że w świetle obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę względy konserwatorskie oraz rodzaj planowanej inwestycji, nie zachodzą okoliczności wskazujące na możliwość szkodliwego oddziaływania inwestycji na wartości podlegające ochronie, w tym również chronione walory widokowe zabytku. W projekcie decyzji wprowadzono odpowiednie zapisy umożliwiające zapewnienie pełnej ochrony dla obszarów zabytkowych, a także dziedzictwa archeologicznego i starodrzewu. Planowane zamierzenie jest dopuszczalne z punktu widzenia konserwatorskiego.
     Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, a także art. 7 p.1 i 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, c i g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należało postanowić jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienia służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze ul. Ptasia 2B,
65-514 Zielona Góra
3. Tomasz Janiak, BSiPBW Hydroprojekt Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
4. Burmistrz Świebodzina, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, w celu umieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni.
5. Pozostałe Strony postępowania – na adres: Gmina Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni

aa. 9158 (LPal)

Skip to content