O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 05.10.2015 r.

RZD.5130.37.2014 [5]

O B W I E S Z C Z E N I E

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 49 oraz 123 w związku z art. 7 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

dopuścić dowody w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z urzędu, w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego dawnego Placu Koszarowego (następnie Placu Pestalloziego), obecnie Placu Orląt Lwowskich w miejscowości Żagań, gmina Żagań o statusie miejskim, powiat żagański, w postaci:

– opinii dotyczącej wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego Placu Orląt Lwowskich w Żaganiu, sporządzonej przez pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwaw Warszawie, Oddział Terenowy w Zielonej Górze.
– decyzji z dnia 11.06.2015 r. nr 73/2015 r. Burmistrza Miasta Żagań w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych o otoczeniu zabytku – miasta Żagań oraz zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Żagania, wpisanego do rejestru zabytków pod numerami 70 oraz 2169, polegających na dociepleniu elewacji północnej, wschodniej i południowej oraz remoncie fasady i przyległych do niej ścian wieżyczek budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu – siedzibie Starostwa Powiatowego, położonego na działkach ewidencyjnych 2475/8 oraz 2475/7.
– decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.09.2015 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku dawnej ewangelickiej szkoły ludowej dla chłopców (tzw. Pestalozzi – Schule), obecnie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Banach, zlokalizowanego na działce geodezyjnej oznaczonej numerem 2443, przy Placu Orląt Lwowskich 4 i ul. Aleksandra Fredry 4 w miejscowości Żagań, gm. Żagań o statusie miejskim, pow. żagański, woj. lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG1G/00020198/8.

u z a s a d n i e n i e

     W związku z pismem Burmistrz Miasta Żagań o rozważenie kwestii wpisu do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego dawnego Placu Koszarowego (następnie Placu Pestalloziego), obecnie Placu Orląt Lwowskich w miejscowości Żagań, gmina Żagań o statusie miejskim, powiat żagański, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem z dnia 28.05.2015, znak: RZD.5135.354.2015 wystąpił do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie o sporządzenie odnośnie w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi na niniejsze pismo w dniu 01.09.2015 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynęła opinia dotycząca wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego Placu Orląt Lwowskich w Żaganiu.
Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej podejmuje wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Natomiast zgodnie z art. 75 § 1 ww. ustawy jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.
W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. W związku z powyższym postanowiono o włączeniu w poczet środków dowodowych opinii odnośnie wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego Placu Orląt Lwowskich w Żaganiu.
     Ponadto jako dowód postanowiono dopuścić również decyzję z dnia 11.06.2015 r. nr 73/2015 r. Burmistrza Miasta Żagań w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych o otoczeniu zabytku – miasta Żagań oraz zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Żagania, wpisanego do rejestru zabytków pod numerami 70 oraz 2169, polegających na dociepleniu elewacji północnej, wschodniej i południowej oraz remoncie fasady i przyległych do niej ścian wieżyczek budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu oraz decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.09.2015 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku dawnej ewangelickiej szkoły ludowej dla chłopców (tzw. Pestalozzi – Schule), obecnie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Banach, zlokalizowanego na działce geodezyjnej oznaczonej numerem 2443, przy Placu Orląt Lwowskich 4 i ul. Aleksandra Fredry 4 w Żaganiu.

     W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie wydane w trakcie postępowania administracyjnego nie służy stronom zażalenie.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań,
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
3. aa 5700, 7418 awid

Do wiadomości:
1. Miejski Konserwator Zabytków w Żaganiu, Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.

Skip to content